Студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Рогатинському коледжі

Студентське самоврядування в навчальному закладі діє на підставі Положення "Про організацію студентського самоврядування в Рогатинському державному аграрному коледжі", та на підставі Положення "Про студентську раду Рогатинського державного аграрного коледжу".

Студентське самоврядування – рівноправний партнер, а не пасивний споживач. 

В коледжі студентське самоврядування представлено такими формуваннями:

§                       студентська рада коледжу

§                       студентська рада гуртожитку №1

§                       студентська рада гуртожитку №2

§                       студентська профспілкова організація

 На базі  Рогатинського державного аграрного коледжу відбулося засідання регіональної студентської ради самоврядування вищих аграрних навчальних закладів Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та Тернопільської областей.

Розпочалося засідання з вітального слова директора Рогатинського агроколеджу Ігоря Триніва та привітань від запрошених представників влади: першого заступника голови райдержадміністрації Степана Демчишина, заступника голови районної ради Олега Вовкуна та секретаря міської ради Галини Богун, які побажали плідної праці учасникам зібрання. Добрим словом гостей віншували і самі студенти.

   

   

Згодом відбулося засідання круглого столу з обміну досвідом на тему: «Формування національно-патріотичної свідомості молодої людини», під час якого учасники вели живий та конструктивний діалог, обмінювались думками та ідеями.

Основними напрямками для обговорення стали концептуальні засади громадянського та національно-патріотичного виховання; національно-патріотичне виховання молоді як пріоритетний напрямок державної політики у процесі формування сучасного громадянина та патріота України; формування української національної ідентичності особистості у полікультурному освітньому середовищі; громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України; громадські організації в контексті формування активної громадянської та патріотичної позиції  молоді.

   

   

Глибина думок, емоційність молодих людей, здатність адекватно реагувати на події, що відбуваються, свідчить про небайдужість молоді до долі України, додає впевненості, що майбутнє держави в надійних руках.

Заступники директорів з виховної роботи навчальних закладів погодилися з думкою, що саме зараз усі виховні зусилля повинні бути спрямовані на формування свідомої особистості, яка не хоче відчувати себе перекотиполем чи людиною нізвідки,  шукатиме в історії коріння своєї нації, осмислюватиме її минуле, знаходитиме відповіді на багато питань сучасності.

А завданням кожного педагогічного колективу є формування справжнього патріота власним прикладом, органічно поєднуючи історичні факти, літературні надбання, аналізуючи, дискутуючи, навчаючи ненав’язливо і з любов’ю. Що, власне, і є головним критерієм співпраці з молоддю. 

Студенти поділилися досвідом, як саме, враховуючи побажання молодих людей, планувати і реалізовувати свою діяльність, щоб вони у стінах альма-матері мали змогу сформуватись  справжніми громадянами та справжніми патріотами, а принципи патріотизму  стали святинею для кожного юнацького серця.

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.      

  Українське законодавство забезпечує обов'язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях у систе­мі вищої освіти. В Україні створено Всеукраїнську студентську раду для розгляду актуальних проблем студентського життя. Міністерство освіти і науки України на основі угоди співпрацює з Українською асоціацією студентського самоврядування, яка на добровільних засадах об'єднує у своєму складі представницькі органи студентського самоврядування вищих навчальних закла­дів усіх регіонів України.

           Часткові зміни до Закону України «Про вищу освіту» передбачають зміцнення правового становища студентських і представницьких органів, наділення їх ширшими та краще юридичне захищеними правами, а також підвищення кількісного представництва студентів в усіх органах управління вищих навчальних закладів.

        Законодавчо студентам гарантовано чимало прав. Більшість цих прав та обов’язків пов’язані із доступом до освіти та участю у навчальному процесі. Студенти мають право на безоплатне забезпечення інформацією для навчання, користування бібліотеками, навчальною, науковою та спортивною базами, забезпечення гуртожитком, академічну та соціальну стипендію, переривання навчання та поновлення для його продовження тощо.    

            Водночас студенти повинні дотримуватись вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку коледжу, а також виконувати вимоги освітніх програм.

  З метою захисту цих прав та своїх інтересів законодавство гарантує студентам участь у діяльності органів студентського самоврядування. Причому саме воно може здійснюватись студентами двома шляхами: безпосередньо або ж через органи студентського самоврядування.

       Студентство бере участь у засіданнях адміністративної, педагогічної рад коледжу, а представники студентів - у роботі зборів трудового колективу, де вони мають складати щонайменше 15% від складу (ст. 39).

          Також студенти обирають своїх виборних представників (осіб, які голосують) на виборах директора. Щонайменше 15% від тих, хто має право голосувати, повинні бути попередньо обрані таємним прямим голосуванням самими студентами та серед студентів. (ст. 42).

Повноваження органів студентського самоврядування (ст. 40) у різній мірі стосуються усіх трьох вимірів прав та обов’язків самого коледжу: академічного, фінансового та адміністративного.

    По-перше, вони можуть бути залучені до вирішення питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної роботи, брати участь у заходах забезпечення якості освіти. Наприклад, студентська рада може проводити анкетування студентів щодо якості викладання дисциплін, рівня роботи різних служб коледжу, рівня побуту в гуртожитку.

     У фінансових питаннях органи студентського самоврядування мають право брати участь у вирішенні побутових питань, вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу.

        В адміністративній сфері органи студентського самоврядування захищають права та інтереси студентів.

        На сьогодні органи студентського самоврядування на законодавчому рівні мають широкий спектр прав та можливостей, серед який участь у адміністративній та педагогічній раді коледжу, організація та проведення наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів, сприяння працевлаштування студентів тощо.

          Крім того, за погодженням з органами студентського самоврядування приймаються рішення про відрахування, поновлення, переведення, поселення в гуртожитки осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі (стаття 38 Закону України “Про вищу освіту”).

      Разом з тим адміністрація коледжу завжди підтримує ініціативи студентської ради, не  втручаючись у діяльність, лише коректуючи чи спрямовуючи у потрібному напрямку.

        У нашому навчальному закладі діє Студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Воно об’єднує всіх студентів і здійснюється на загальноколеджному рівні, на рівні відділення, групи, гуртожитку.

           Усі студенти, які навчаються у коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

          Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом і здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності, згідно зі статтею 40 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-18 від 01.05.2015 р., органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

        За сприяння дирекції  коледжу, влітку учасники танцювального колективу «Юність Опілля» взяли участь у міжнародному фестивалі що проходив у Греції. Наші танцюристи привезли звідти багато вражень та дипломи переможців.

              

           Дирекція навчального закладу переймається долею кожного студента, тому у перший тиждень навчання першокурсники мають змогу познайомитися з представниками адміністрації коледжу.

Традиційними є зустрічі директора з студентськими радами гуртожитків.

Щомісяця відбуваються зустрічі з активом студентських груп.

 

Серед завдань студентської ради, органу студентського самоврядування, у відповідності до Положення про студентське самоврядування є такі:

  • проведення організаційних, наукових, мистецьких, творчих, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
  • сприяння створенню та діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;
  • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
  • сприяння моральному, культурному, духовному, патріотичному та естетичному розвитку студентів.

      Оскільки, органи студентського самоврядування є одним із видів об’єднання студентів за спільними інтересами, метою яких є вирішення проблем студентства, поліпшення умов навчання та культурного дозвілля студентства, сприяння гармонійному розвитку, ефективній соціалізації молодої людини, набуттю відповідного соціального досвіду, формуванню навичок майбутнього організатора, тодля майбутнього кваліфікованого фахівця практика роботи в органах студентського самоврядування та інших видах позанавчальної діяльності коледжу є безцінним досвідом у формуванні навичок управління, організації, комунікації, роботі в команді .

 Отже, студентське самоврядування як невід’ємна частина громадського самоврядування коледжу виступає вагомим фактором у формуванні особистості майбутнього фахівця та необхідним елементом в управлінні коледжем, реалізації його завдань, вихованні та соціалізації  та соціальній адаптації студентської молоді.

Від усіх студентів висловлюю подяку дирекції, усьому педагогічному колективу, працівникам навчального закладу за створення комфортних умов для студентства, розуміння, терпіння, родинне батьківське і материнське тепло. В подальшому розраховую на вашу підтримку та допомогу.

 Вибори голови студентської ради 2017 року

      14 вересня у конференц-залі відбулось перше засідання студентської ради в цьому навчальному році. Засідання відкрила заступник директора з виховної роботи Вергун Тетяна Степанівна. За словами Тетяни Степанівни, кожен студент важливий і унікальний, тому для адміністрації дуже важливо почути проблеми кожного із них. Студентська рада покликана представляти  думку кожного студента. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів та формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей і відповідальності за результат праці.

     Присутніми на зібранні були члени студентської ради і практичний психолог Добровлянська Наталія Володимирівна. Основним завданням засідання було обрати голову студради і його заступника, а також голів комісій ради. 

    Перш за все, обрали головуючого зібрання, секретаря і членів лічильної комісії. На голову студради було висунуто дві кандидатури: Чубату Василину, студентку групи Т.в-21 і Макарчука Володимира, студента групи В-31. Перед голосуванням кожен з них представив свою передвиборчу програму. Передвиборча програма Чубатої Василини, націлена на створенні позитивного іміджу навчального закладу, урізноманітненні дозвілля студентів коледжу, проведенні профорієнтаційної роботи з метою популяризації професій аграрної галузі і залученні студентів в ряди студентського самоврядування. 

  

    Традиційно голосування відбувається відкритим способом. За результатами голосування більшість членів студради віддали свій голос за Чубату Василину. На посаду заступника голови студентського самоврядування запропонували кандидатуру Макарчука Володимира, члени студради підтримали дану пропозицію. Секретарем обрали Кость Оксану, студентку групи Т-21 і керівником студентського фонду Хіцяк Віктора, студента групи М-11.

     Крім того, на студентській конференції призначили нових керівників структурних підрозділів студентського самоврядування, а саме:

- Студентку групи Т-31 - Мельник Ольгу, студентське наукове товариство «Ерудит»;

-  Студента групи М-21 - Антошківа Богдана, комісія дисципліни і порядку;

-  Студентку групи В-11 – Лазор Анну-Марію, комісія соціального та правового захисту студентів;

-  Ученицю групи К-11 – Тимчишин Наталію, центр дозвілля «Самоцвіти»;

-  Студента групи М-31 – Чубатого Назарія, центр здоров’я « Геркулес»;

-  Студента групи Т-11 – Вітра Ярослава, штаб трудових справ;

-  Студентку групи В-21 – Сороку Христину, прес-центр;

-  Студентку групи В-41 – Бойко Ірину, школа лідерів. 

     Під кінець засідання виступила практичний психолог Добровлянська Наталія Володимирівна. За словами Наталії Володимирівна студентська рада – це добра школа для розвитку навиків ораторського мистецтва, уміння формувати і відстоювати свою думку, а також безумовно вдосконалення організаторських здібностей. Завершилось засідання привітанням новообраних керівників студентської ради і побажанням плідної праці! 

 

Зустріч з студактивом

        1 листопада відбулась зустріч директора коледжу Триніва І.В. з студентським активом навчального закладу.  На зустрічі були присутні заступник директора з виховної роботи Вергун Т.С. і голова профспілки студентів Благий Р.С., старости, профорги, представники студентської ради навчальних груп.

      На засіданні до розгляду винесли такі питання:

1.Організація навчально-виховного процесу у І-му семестрі.

2.Дотримання правил поведінки в навчальному закладі.

3.Температурний режим в навчальних корпусах та гуртожитку.

4. Організація дозвілля молоді. День студента.

5.Роль студактиву у забезпеченні позитивного мікроклімату в навчальній групі.

6.Контроль з боку студентського активу за відвідуванням студентами та учнями занять.

7.Вивчення думки студентів та учнів щодо покращення умов навчання і проживання.

8.Акція зі збору вживаного одягу для потребуючих студентів.

9.Організація харчування студентів та учнів.

10.Проведення батьківських зборів.

  

     Ігор Васильович Тринів - директор коледжу, повідомив членам студентського самоврядування про необхідність проведення 4-тих пар, відпрацювання в суботні дні з метою економії енергоресурсів та збільшення тривалості зимових канікул. Наголосив  на  дотриманні правил поведінки у навчальному закладі, нормативних документів, особливо на бережливому ставленні до державного майна.  Звернувся з проханням до студентів носити теплий одяг і взуття , оскільки навчальний заклад намагається максимально економно  витрачати кошти  на комунальні послуги.

         Студрада спільно з дирекцією коледжу обговорювали питання дозвілля студентської молоді у гуртожитках, а саме: проведення дискотек у кімнатах відпочинку, тематичних вечорів, святкування днів народжень, виховних заходів й конкурсів. Доручили голові студентського самоврядування Чубатій Василині розробити план заходів до Дня студента.

       Заступник директора з виховної роботи Вергун Т.С. донесла до відома присутніх інформацію про важливість ролі студентського активу у налагодженні контролю за навчально-виховним процесом і створенні сприятливого мікрокліматом у навчальних групах. Налаштовувала студентів на толерантне і культурне ставлення до своїх одногрупників, повагу і розуміння, а також бути прикладом для інших.

      Голова студентської профспілки Благий Р.С. нагадав, що запорукою успіху є добре злагоджений колектив , тому наголосив студентам на важливості уміння злагоджено працювати, спільно долати труднощі і доброзичливо ставитися один до одного.

 Зустріч з студрадою гуртожитків 

         2 листопада проведена зустріч директора коледжу Триніва І.В з членами студентської ради гуртожитку №1 і №2. На зустрічі обговорювалися проблеми і пропозиції мешканців гуртожитків, зокрема  питання житлово- побутових потреб, дотримання порядку і дисципліни, організація дозвілля і виконання працівниками гуртожитків своїх посадових обов’язків.

       Ігор Васильович повідомив присутнім про ідею облаштування спортивного майданчика з штучним покриттям (згідно з планами до кінця тижня розпочнуться роботи над втіленням проекту в життя). 

      Заступник директора з виховної роботи Вергун Т.С. звернулась до членів студради гуртожитку з проханням дотримуватись правил безпечного користування електроприладами і газовими плитами, порядку і чистоти у кімнатах, самостійному створенні затишку і комфорту проживання.

     Голова студентської ради гуртожитку №1 Сливчук Василь поінформував присутніх про виконання плану роботи студради, про проведення виховних заходів з вихователем Лисак М.Р.  і про плани підготовки гуртожитку до зимового періоду.

    Голова студентської ради гуртожитку №2 Середюк Вікторія доповіла про проведені заходи з метою покращення умов проживання у гуртожитку, зокрема про придбання і встановлення економлампочок , виховних заходів і конкурсів, а також про адаптацію студенток-першокурсниць до умом проживання.

  

   Зустріч пройшла у формі конструктивного діалогу. За її результатами відповідним службам дано протокольні доручення.

 

 Благодійна справа студентів

       В період Різдвяного Посту кожна людина переосмислює власні цінності і має потребу робити добрі справи.

      Студенти та учні вкотре відгукнулися надати посильну матеріальну допомогу на лікування дитини учениці відділення ПТО Марії Жирак – Віталія Жирака.

     Така щиросердечність кожного студентам та учня є результатом сімейного виховання та значного виховного впливу усього педагогічного колективу коледжу.

      На думку студентів, творити добро не важко, важче бути байдужим і безсердечним. Тому чергова благодійна акція дала можливість молодій людині провести обстеження і лікування дитини.

 

Благодійна акція "Діти-дітям"

      Народний аматорський танцювальний колектив «Юність Опілля» взяв участь у благодійній акції «Діти-дітям» ,зініційованій вихованцями Школи естетичного виховання. Танцювальна композиція «Юності Опілля» вразила присутніх до глибини душі.

    Студенти коледжу з радістю відгукнулися на пропозицію участі у благодійній акції, з відповідальністю поставилися до підготовки художнього номеру, власноруч виготовили костюми і придбали кульки у вигляді серця, частину вилучених коштів, з продажу яких, поофірували на благодійність.

   

  

       Великою честю для танцювального колективу було отримати з рук Марти Левченко подяку за участь в акції. 

Зустріч адміністрації з студентським колективом коледжу

       6 лютого в коледжі відбулася зустріч адміністрації навчального закладу зі студентським активом, яку провела заступник директора з виховної роботи Т.С.Вергун за участю практичного психолога Н.В.Добровлянської та медичного працівника коледжу В.І.Нікітенко. На зібранні обговорювалися питання організації навчально-виховного процесу у лютому, благочинної акції зі збору коштів для воїнів АТО та потребуючих студентів і учнів, створення позитивного мікроклімату в групах, профілактики інфекційних захворювань.

  

      Тетяна Степанівна ознайомила присутніх із заходами, запланованими у лютому, звернула увагу на відвідування студентами та учнями навчальних занять, участь в загальноколеджних заходах, а також на дотриманні Правил проживання у студентському гуртожитку.

       Практичний психолог Н.В.Добровляннська звернулася до студентського активу з проханням вивчити ситуацію, пов’язану  з  причинами відсутності студентів та учнів на заняттях, долучитися до благодійних акцій допомоги воїнам АТО, потребуючим студентам і учням «Підтримай друга». Наголосила на необхідності створення позитивного мікроклімату  у студентському середовищі.

            Медичний працівник В.І.Нікітенко довела до відома інформацію про спалахи інфекційних захворювань в Україні, ознайомила молодь з основними ознаками кору і дифтерії, а також надала рекомендації з їх профілактики. Крім того, наголосила на необхідності ведення здорового і активного способу життя.

     Зустріч мала на меті довести до відома студентства  оперативну інформацію. Пройшла змістовно та конструктивно.

 

Хресна дорога ненародженої дитиини

     4 квітня, у Страсний тиждень, у коледжі за ініціативи студентського активу навчального закладу проведено особливу Хресну дорогу – Хресну дорогу ненародженої дитини. Спільною молитвою студенти, викладачі та працівники коледжу молилися за ненароджених дітей і тих, хто винний у їхній смерті.

      Життя ненародженої дитини  у сучасному світі є мішенню смерті. Розпуста, контрацепція, аборт -  атомна бомба, яка обриває і топче цвіт юності та молодості. Вона нищить мир людського серця,  гасить вогнище родинної любові,  спалює силу народу, а найголовніше - занапащає безсмертні душі, за які Господь став Суцільною Живою Раною на Хресті, щоб відкрити їм Небо.

     

     Дух Божий перебуває в зародку з моменту запліднення. В світі появляється нова особа, що є образом Божим, через те при аборті проходить вбивство – душа немовляти відділяється від його тільця, хоч воно знаходиться в ембріональному стані.

      Чоловік за аборт несе однакову відповідальність з дружиною; він – тому, що штовхнув її на цей крок, вона – тому що дозволила себе штовхнути. В Україні за статистикою п’ять із семи жінок, що завагітніли, роблять аборти.

      Отже, молоді слід задуматися, що передасть наступним поколінням, своїм дітям: записану у генах пам'ять про вбивство дітей чи про покаянний плач душі над забрудненим гріхом Храмом плоті?

  

     Також і зрозуміти: як ми вбиваємо дітей в утробі, до нас тисячоліттями не вбивали. Тому і хворіємо так страшно, раково. Всім разом: матерям і дівчатам, хто чинив аборти і хто – ні. Бо це гріх – спільний, генний, протилюдський. 

   Спільно молилися, щоб кожне людське життя, що є Безцінним Даром Господа було прийняте і пошановане з любов’ю.

 Нарада з студентським активом

      11 травня відбулася нарада директора коледжу з студентським активом. Директор навчального закладу Ігор Васильович Тринів повідомив присутнім про зайняте ІІ місце у регіональному конкурсі «Студент року – 2018» та привітав голову студентської ради Василину Чубату з перемогою.

    Ігор Васильович обговорив з членами студактиву важливі та хвилюючі проблеми студентської молоді, особливо звернув увагу на питання екзаменаційної сесії, нарахування стипендії та профорієнтаційну акцію «Зроби собі заміну».

    Заступник директора з виховної роботи Тетяна Степанівна Вергун довела інформацію до відома план виховних заходів у травні. Зокрема, проінформувала про загальноколеджну акцію-флешмоб до Дня вишиванки, яка відбудеться 17 травня.