Запрошення на навчання

 • Друк

 Положення про приймальну комісію

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Ці Правила прийому, розроблено згідно  Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2020 році (Затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 30.10.2019 № 1350, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.01.2020 за № 49/34332) і регламентують порядок прийому до коледжу.
 2. Підставою для оголошення прийому на навчання до коледжу є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені педагогічною радою коледжу  правила прийому до коледжу (далі - Правила прийому).
 3. Прийом до коледжу здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування, передбачених розділом ІV цих Правил.
 4. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу.

Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим директором коледжу, з урахуванням вимог  Положення про приймальну комісію коледжу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію коледжу оприлюднюється на веб-сайті.

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов та Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора коледжу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на web - сайті коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

             У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

2. Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

ІІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО КОЛЕДЖУ

 1. На навчання до коледжу приймаються:

-  особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

-  особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (І курс, в тому числі зі скороченим терміном навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями  відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та професіями:

181 «Харчові технології»;

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»;

208 «Агроінженерія»;

211 «Ветеринарна медицина»;

         Коледж формує самостійно конкурсні пропозиції для прийому вступників на навчання.

        Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

 1. Особливості прийому до коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року визначаються наказом МОН № 560.
 2. Особливості прийому до коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.

ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:
 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме: пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними коледжу, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у коледжі, а також у декількох закладах фахової передвищої освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

V. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

        1. Прийом  на  навчання  здійснюється  в  межах  ліцензованого  обсягу  за кожною  спеціальністю. 

п/п

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

1.

211 «Ветеринарна медицина»

50

2.

208 «Агроінженерія»

50

3.

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

25

4.

181 «Харчові технології»

25

 

Прийом  на  навчання  на  другий  та  наступні  курси  здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований  обсяг  при  зарахуванні  для  здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  за  кожною  спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) здійснюється на спеціальності  на денну  форму навчання, за якими воно сформоване Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА (регіональним замовником), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності коледж здійснює самостійно.

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (регіональним замовленням) здійснює коледж згідно ліцензії на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше ніж 29 лютого 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 15 червня 2020 року.

3. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  коледжем  у  межах  різниці  між  ліцензованим  обсягом  з  урахуванням  його  поділу за формами здобуття освіти та  загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг  прийому  на  не бюджетну  конкурсну  пропозицію  визначається коледжем  у  межах  ліцензованого  обсягу. 

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсної пропозиції, обсяг прийому на не бюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах Прийому в межах ліцензійного обсягу.

п/п

Спеціальність

Загальний обсяг бюджетних місць

 

Квота-1

1.

211 «Ветеринарна медицина»

50

5

2.

208 «Агроінженерія»

50

5

3.

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

25

2

4.

181 «Харчові технології»

25

2

 

VІ. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 

        1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1)  прийом  заяв  та  документів,  визначених  розділом  VІІ Умов прийому  та цих  Правил, починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18.00 год.;

2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;

3)  рейтинговий  список  вступників,  які  вступають  на  основі  вступних

випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного  бала  за  кожною  конкурсною  пропозицією  з  повідомленням  про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за  регіональним  замовленням  та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги  до  зарахування  на  місця  регіонального  замовлення, визначені пунктом 1 розділу Х Умов прийому та цих  Правил, до 12.00 год. 27 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 06 серпня.

     2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною або дуальною формою навчання:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається  01 липня;

2)  прийом  заяв  та  документів,  передбачених  розділом  VІI Умов прийому та цих  Правил, розпочинається 13 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується:

-         о  18.00  год.  22  липня  -  для  осіб,  які  вступають  на  основі співбесіди, вступних іспитів;

-         о  18.00  год.  01  серпня  -  для  осіб,  які  вступають  тільки  на  основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

4) вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;

5) співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням  оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 03 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на  місця  державного  замовлення  до  18.00  год.  04  серпня,  а  також  подати письмову  заяву  про  виключення  з  конкурсу  на  інші  місця  державного замовлення.  Зарахування  цієї  категорії  вступників  за  державним  замовленням відбувається  не  пізніше  12.00  год.  05  серпня.  Зараховані  особи  впродовж  05 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому  числі  за  квотами-1),  із  зазначенням  рекомендованих  до  зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 03 серпня;

8)  вступники,  які  отримали  рекомендації,  повинні  виконати  вимоги  до зарахування  на  місця  регіонального  замовлення  до  12.00  год. 07 серпня;

9) зарахування вступників відбувається:

-         за  регіональним  замовленням  -  не  пізніше  12.00  год. 08 серпня;

-         за кошти фізичних або юридичних осіб  -  не пізніше  12.00 год. 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);

10) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил) проводиться не пізніше 20 серпня.

VIІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ ДО КОЛЕДЖУ

 

       1. Вступники  на навчання до коледжу  на  основі  повної  загальної  (профільної)  освіти  подають заяви:

- тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

2. Інші  категорії  вступників,  крім  зазначених  у  пункті  1  цього  розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява  в  електронній  формі  подається  вступником  шляхом  заповнення електронної  форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з чинним законодавством. Технічні працівники приймальної комісії коледжу надають допомогу вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники  можуть  звернутися  до приймальної комісії коледжу  з  метою  створення  електронного  кабінету,  внесення  заяв  в електронній  формі,  завантаження  додатку  до  документу  про  повну  загальну (профільну) середню освіту.

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії  коледжу.  Факт  подання  кожної  заяви  в  паперовому  вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО у день прийняття заяви.

5. У  заяві  вступники  вказують  конкурсну  пропозицію  із  зазначенням спеціальності  (освітньо-професійної  програми) та форми здобуття освіти.

Під  час  подання  заяв  на  основні  конкурсні  пропозиції  вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

1) «претендую  на  участь  в  конкурсі  на  місця  регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у  разі  неотримання  рекомендації  за  цією  конкурсною  пропозицією  за кошти регіонального бюджету за «регіональним замовленням»;

2) «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

Під  час  подання  заяв  на  небюджетну  конкурсну  пропозицію  вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 - документа, що посвідчує особу  (паспорт, ID – карта, свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2020року);

-  військово-облікових документів;

- документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання у випадку передбачених Умовами прийому та цими Правилами   (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  зарахування  за співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  та/або квотою-1, на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території  України або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2020  року,  а  також  вступники,  які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися  з  неї  після 01  січня 2020  року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, ступінь вищої освіти  подається  довідка  державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень ступінь вищої освіти.  Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і має бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами);

- чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- медичну довідку 086-о.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  квотою-1, подаються вступником особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.

9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі  повної  загальної  (профільної) середньої  освіти,  на  переведення  на  вакантні  місця державного  замовлення  та  за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІХ Умов прийому і Правил прийому.

Не  подані  своєчасно  документи,  що  засвідчують  підстави  для  отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів,  унеможливлюють  їх реалізацію.

10. Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами  приймальною комісією  коледжу.  Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не  підлягають  засвідченню.  Копії  документів  без  пред’явлення  оригіналів  не приймаються.

11. Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  підстав  для  отримання спеціальних  умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за квотою-1, та спеціальних умов для  осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб,  на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  середнього  бала  документа  про освіту,  поданого  в  паперовій  формі  (обчислює  в  разі  відсутності),  затверджує його  своїм  рішенням  і  вносить  інформацію  про  середній  бал  документа  про освіту  до  ЄДЕБО.  У  разі  подання вступником  заяви  в  електронній  формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після  завершення  прийому  документів.  Оприлюднення  поточних  рейтингових списків  вступників  здійснюється  на  веб-сайті  коледжу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

13. Факт  ознайомлення  вступника  з  Правилами  прийому,  наявною ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідної  освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування  за  співбесідою,  зарахування  за квотою-1  фіксуються  в  заяві  вступника  і  підтверджуються  його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

14. Заява,  зареєстрована  в  ЄДЕБО,  може  бути  скасована  коледжем  на  підставі  рішення  приймальної  комісії  до  дати  закінчення  прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі.

15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі  -  Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі  питання  визнання  в  Україні  іноземних  документів  про  освіту», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  27  травня  2015  року  за № 614/27059.

16. Під час  прийняття  на  навчання  осіб,  які  подають  документ  про  вищу духовну  освіту,  виданий  закладом  вищої  духовної  освіти  до  01  вересня  2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення педагогічної ради коледжу, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

         Вступники на дуальну форму здобуття освіти подають копію трудового договору про працевлаштування з метою здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою.

VIІI. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

1. Конкурсний  відбір  на навчання до коледжу здійснюється за результатами вступних випробувань:

- для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів,  або  співбесіди  в  передбачених  цими  Правилами випадках;

-  для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  -  у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років.

3. Конкурсний  відбір  проводиться  на  основі  конкурсного  бала,  який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти  вступають  на навчання до коледжу,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з :

211 «Ветеринарна медицина»:

181 «Харчові технології»:

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»:

208 «Агроінженерія»:

5. Для конкурсного відбору осіб, які на  основі повної загальної (профільної) середньої освіти  вступають  до коледжу,  зараховуються  бали  сертифіката (ів)  зовнішнього  незалежного оцінювання  (результати  вступних  іспитів)  з:

211 «Ветеринарна медицина»:

181 «Харчові технології»:

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»:

208 «Агроінженерія»:

7. Конкурсний бал розраховується: для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де, П1 -  оцінка вступного іспиту з першого предмета;

     П2 -  оцінка вступного іспиту з другого предмета;

      А  -  середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2);

ОУ - Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2020  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок  встановлюється  рівним  50.  Інформацію  про  них  приймальна  комісія отримує з ЄДЕБО.

8. Для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де, П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з  першого  предмета; 

      П2  -  оцінка  зовнішнього  незалежного  оцінювання, вступного іспиту;

      А  -  середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від  100 до 200  балів  відповідно  до  Таблиці  переведення  середнього  бала;

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2020  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650,    він  встановлюється  таким,  що  дорівнює  650.  Інформацію  про  них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1.05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05. 

9. Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені  за  5-бальною  шкалою,  враховуються  так:  «3»  відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

10. У  разі  відсутності  з  об’єктивних  причин  додатка  до  документа  про здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний  рівень),  ступінь вищої освіти його  середній  бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Мінімальна кількість балів з усіх конкурсних пропозицій коледжу становить – 120 балів.

Вступник, який набрав на першому вступному випробуванні мінімальну кількість балів – 120 допускається до здачі наступного вступного випробування передбаченого конкурсною пропозицією на яку він вступає.

Вступник, який набрав на першому вступному випробуванні кількість балів менше 120 автоматично не допускається до здачі наступного вступного випробування передбаченого конкурсною пропозицією на яку він вступає.

12. Програми вступних іспитів співбесід  затверджуються  головою  приймальної  комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться  за  програмами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на основі повної загальної середньої освіти.

Програми  співбесід,  вступних  іспитів,  фахових  випробувань  обов’язково оприлюднюються на web-сайті коледжу. У  програмах  повинні  міститися  критерії  оцінювання  підготовленості вступників.

13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у  визначений  розкладом  час,  особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

14. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені  коледжем,  розглядає  апеляційна  комісія  коледжу,  склад  та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

15. Відомості  щодо  результатів  вступних  випробувань  та  інших конкурсних  показників  вносяться  до  ЄДЕБО.  У  разі  зміни  балів  з конкурсних  предметів  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  за результатами  апеляцій  приймальна  комісія  після  відповідного  повідомлення ЄДЕБО  вносять  відповідні  зміни  в  документацію,  перераховують конкурсний бал.

16. Рішенням  приймальної  комісії  результати  вступного  іспиту  з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію може бути зараховано за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну  пропозицію в коледжі.

ІХ. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

   1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття фахової передвищої освіти є:

Спеціальними  умовами  на  здобуття  фахової передвищої  освіти  за  кошти регіонального бюджету за регіональним замовленням є можливість:

2. Вступні випробування  можуть проходити  у формі співбесіди, в разі позитивного  висновку  про  проходження  співбесіди  рекомендуються  до зарахування:

Якщо  такі  особи  рекомендовані  до  зарахування  на  основну  конкурсну пропозицію,  то  вони  зараховуються  на  місця  регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб») повідомлений про неможливість проведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

3.Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

 1. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-третього цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 2. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:
 1. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:
 1. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами на навчання, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

 

 Х. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

         1. Рейтинговий  список  вступників  формується  за  категоріями  в  такій послідовності:

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

Якщо встановлені в третьому-п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила  не  дають змоги  визначити  послідовність  вступників  у  рейтинговому списку,  то  приймальна  комісія  ухвалює  відповідне  рішення  самостійно  на підставі  аналізу  поданих  вступниками  документів  та  вносить  його  до  ЄДЕБО.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються  у  повному  обсязі  на  офіційному  web-сайті  коледжу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти регіонального  бюджету  (регіональним замовленням)  за  кожною  конкурсною  пропозицією,  формуються приймальною  комісією  за  даними  ЄДЕБО  та  затверджуються  рішенням приймальної  комісії,  оприлюднюються  шляхом  розміщення  на  інформаційних стендах  приймальної  комісії  та  офіційному  web-сайті  коледжу відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі  дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на  стендах  приймальної комісії коледжу.

Рішення  приймальної комісії про рекомендування  до  зарахування  також розміщується  на  web-сайті  коледжу,  а  також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим  до  зарахування  вступникам надсилаються повідомлення засобами  електронного  та  мобільного  зв’язку  відповідно  до Правил прийому.

ХІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після  прийняття  приймальною  комісією  рішення  про  рекомендування  до зарахування  відповідно  до  строку,  визначеного  в  розділі  VІ  цих  Правил,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  на  місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього  незалежного  оцінювання  та/або  інших  документів,  передбачених Умовами прийому та цими Правилами,  до  приймальної  комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у  коледжі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі,  крім  того,  зобов’язані  підписати  власну  заяву,  роздруковану приймальною комісією.

2. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між коледжем та вступником  (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між коледжем та фізичною особою або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі ХІV цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

5.Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

  

ХІІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не  виконали  вимог  для  зарахування  на  місця  державного  замовлення, передбачених у пункті 1,2 розділу XI цих  Правил  і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники,  рекомендовані  на  навчання  за  кошти  фізичних  та/або юридичних  осіб,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  відповідно  до пункту 1,3 розділу XІ цих Правил.

Договір (контракт) про  надання  освітніх  послуг  між  закладом  освіти  та  фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договору не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування,  наказ  про  зарахування  цієї  особи  скасовується.  Оплата  навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

ХІІІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім не бюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу VIII  цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XII цих Правил.

2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах  другому  -  четвертому  цього  пункту,  проводиться  за  відсутності непереведених  осіб  попередньої  категорії  або  в  разі  їх  письмової  відмови  від переведення  та  в  послідовності  від  вищого  до  нижчого  місця  в  рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення  на вакантні місця  державного  замовлення  осіб,  зазначених  в  абзацах  другому-четвертому цього  пункту, коледж  використовує для цього вакантні місця державного замовлення  з  інших  спеціальностей  цієї  галузі,  а  при  їх  відсутності  -  інших галузей  знань,  цієї  або  іншої  форми  здобуття освіти   (після  переведення  на  вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту  за  відповідною  спеціальністю  та  формою  здобуття освіти),  про  що  негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються  такими, що не розмішені в коледжі.  Коледж повідомляє  регіонального  замовника  про  їх  кількість  у  розрізі спеціальностей та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, коледж надсилає  державному  замовнику  запит  на  виділення  додаткових  місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія  регіонального замовника.

ХІV. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

1. Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються  директором коледжу, на підставі  рішення  приймальної  комісії.  Накази  про  зарахування  на  навчання  з додатками  до  них  формуються  в  ЄДЕБО  та  оприлюднюються  на інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VІ цих Правил.

2. Рішення  приймальної  комісії  про  зарахування  вступника  може  бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІІ цих Правил.

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до коледжу за власним бажанням, відраховані із коледжу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Якщо особа без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів  від їх  початку,  наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнені в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів  на  звільнені  місця  дозволяється  зараховувати  осіб  з  конкурсних пропозицій коледжу   за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий  конкурсний  відбір  проводиться  до  15  вересня.  При  цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 год. 19 вересня.

XV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДО КОЛЕДЖУ

      Коледж не здійснює прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства.

XVІ. ВИМОГИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

 1. Правила  прийому  в  2020  році  розроблені  відповідно  до законодавства України, затверджені педагогічною радою коледжу 24 січня 2020 року, розміщуються на web-сайті коледжу і вносяться до ЄДЕБО. Правила прийому діють протягом календарного року.
  1. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

 Правила прийому містять:

  У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

За наслідками розгляду апеляції комісія має право прийняти одне з трьох рішень:

 1. Попередня оцінка вступного випробування відповідає рівню виконаної роботи та не змінюється;
 2. Попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується на ( ) балів;
 3. Попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується на ( ) балів.

         Якщо за наслідками розгляду апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа.

         Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

         Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

         Протоколи апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії).

        До категорії осіб з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової підтримки під час освітнього процесу, належать:

 

3. Порядок та умови зберігання робіт вступників.  Роботи вступників зарахованих на навчання зберігаються в їх особових справах до завершення навчання. Роботи  вступників,  виконані  ними  на  вступних  іспитах,  фахових  випробуваннях,  співбесідах,  які  не  прийняті  на  навчання, зберігаються не менше  одного року, потім знищуються, про що складається акт.

4. Порядок  додаткового конкурсного відбору  на  навчання для конкурсної пропозиції,  за  рахунок  коштів  фізичних  або юридичних  осіб  у  межах  ліцензованих  обсягів  надається  за  всіма  заявами, поданими  вступниками. 

Вступники  в разі  зарахуванні  на  навчання  за  кошти фізичних  та  юридичних  осіб  після  закінчення  строку  прийому  документів можуть змінювати спеціальність на  іншу в межах коледжу (за  умови  збігу  конкурсних  предметів  та  при  наявності  вакантних  місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

5. До 29 лютого 2020 року коледж, що претендує на отримання місць за регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозиції.

Не бюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 15 червня 2020 року.

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 15 червня 2020 року до 15 серпня 2020 року не здійснюється.

 1. Не бюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби:

7. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  в  Правилах  прийому  в  межах  різниці  між ліцензованим  обсягом    та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

7. Обсяг  прийому  на  не бюджетні  конкурсні  пропозиції  визначається  в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу.

8. Квоти-1 встановлюються в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але  не  менше  одного  місця). 

XVІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

1. На  засіданні  приймальної  комісії  мають  право  бути  присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової  інформації).  Акредитація  представників засобів масової інформації у приймальній комісії Рогатинського державного аграрного коледжу (Рогатинського фахового аграрного коледжу) здійснюється для проведення професійної діяльності акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності комісії.

Акредитація надається працівникам засобів масової інформації за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання. Заявка на акредитацію подається на ім’я голови приймальної комісії на офіційному бланку ЗМІ та підписом керівника редакції ЗМІ та засвідчується печаткою ЗМІ.

Допуск  акредитованих осіб на засідання приймальної комісії здійснюється за попередньо складеними списками. Допуск розпочинається за одну годину до початку проведення заходу та закінчується за 10 хвилин до початку заходу.

2. Громадські  організації  можуть  звернутися  до  Міністерства  освіти  і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної  комісії.  Громадські  організації,  яким  таке  право  надано Міністерством  освіти  і  науки  України,  можуть  направляти  на  засідання приймальних  комісій  своїх  спостерігачів.  Приймальна  комісія  зобов’язана створити  належні  умови  для  присутності  громадських  спостерігачів  на  своїх засіданнях,  а  також  надати  їм  можливість  ознайомлення  з  документами,  що надаються членам комісії, до засідання.

3. Коледж  зобов’язаний  створити  умови  для  ознайомлення вступників  з  ліцензією  на  здійснення  освітньої  діяльності,  сертифікатами  про акредитацію  відповідної  спеціальності  (освітньо-професійної програми).  Правила  прийому,  відомості  про  ліцензований  обсяг  та  обсяг прийому  за  регіональним  замовленням  за  кожною  конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються на веб-сайті коледжу  не  пізніше  робочого  дня,  наступного  після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках  -  не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання , про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансується за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Рогатинський державний аграрний коледж

створено 28 червня 1956 року.

       За період своєї діяльності коледж підготував для сільського господарства понад 9 тисяч фахівців. Випускники його працюють у наукових установах, підприємствах аграрного сектора економіки, займаються підприємницькою діяльністю.

      Навчально-матеріальна база коледжу відповідає сучасним вимогам, а підготовка фахівців – державним стандартам освіти.  

      Усі студенти забезпечуються гуртожитком;

      Заклад розташований в центрі міста;

      Навчання за бюджетною формою фінансування;

      Студенти отримують стипендію;

     Студенти мають можливість займатися у: гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях,  клубах за інтересами.

        Після закінчення коледжу студенти продовжують навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації. Коледж входить в десятку кращих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

   

 Шановний майбутній студенте - випускник 9 класу 

Дирекція, педагогічний, студентський колективи Рогатинського державного аграрного коледжу, який є кузнею кадрів, колискою духовності та джерелом культури, запрошують Тебе на навчання на 2019 - 2020 навчальний  рік за спеціальностями:

- «Ветеринарна  медицина» (молодший спеціаліст),

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (молодший спеціаліст),

 - «Харчові технології» (молодший спеціаліст),

- «Агроінженерія» (молодший спеціаліст);

- «Тракторист, машиніст, водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (кваліфікований робітник),

 - «Кухар» (кваліфікований робітник).

 Вступні випробування проводяться: з 15.07. до 22.07.2019р.

для молодших спеціалістів:

9 кл. у формі екзаменів (тестів)

¨     на спеціальність «Ветеринарна медицина» - українська мова та література, біологія;

¨     на інші спеціальності - українська мова та література, математика.

Для робітничих професій – співбесіда

 

В приймальну комісію необхідно подати такі документи:

- заяву встановленого зразка;

- документ про освіту і додаток до нього (оригінал або завірені копії);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал або завірену копію), із висновком про допуск до занять з фізичної культури;

- 6 фотокартки розміром 3 x 4 см;

документи, що дають право на пільги;

 - паспорт, ID - карту (з 14 років) або свідоцтво про народження (якщо 14 років виповнюється після 1 травня 2018 рок

 - ідент.номер (копії).

         Державна денна форма навчання, професійний викладацький склад, висока стипендія, чудова матеріальна база, можливість за ступеневим принципом здобувати освіту  у вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації України та за кордоном, доступність житла (гідні умови та найнижчі ціни за проживання у гуртожитку), реальні можливості для професійного і творчого розвитку, затребувані на ринку праці спеціальності дають кожному студенту шанс успішно навчатися, реалізовувати себе як особистість, відбутися у професійному житті.

                 З нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою, наш абітурієнте і майбутній найкращий студенте!!!            З повагою до Тебе

Голова приймальної комісії, директор коледжу, Заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, депутат Івано-Франківської обласної ради

                                                                              Ігор Васильович Тринів

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання приймальної комісії

Рогатинського державного аграрного коледжу

                                                            від 27 грудня 2018 року

Присутні: Тринів І.В. – голова приймальної комісії;

        члени приймальної комісії: Вільчик В.О.,

        Вергун Т.С., Гладун М.С.,

        Пазюк В.Р., Драган З.Б.

        Баран О.М., Благий Р.С., Чубата В.І.

        технічні секретарі: Бас О.М.,Маховська Х.О.., Сметана Л.І.,

                                            Мартишин І.В.

Порядок денний:

 1. Про склад і розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.
 2. Затвердження Положення про приймальну комісію.

 Слухали:

     Триніва І.В. – директора Рогатинського державного аграрного коледжу, голову приймальної комісії, який ознайомив присутніх із складом приймальної комісії і вніс пропозицію щодо розподілу обов’язків між членами приймальної комісії.

         А саме:

         Вільчик В.О. – заступник голови; Баран О.М.– відповідальний секретар приймальної комісії; Гладун М.С – член комісії, відповідальна за роботу комісії технологічного відділення; Благий Р.С. – член комісії, відповідальний за роботу комісії ветеринарного відділення; Пазюк В.Р. – член комісії, відповідальний за роботу комісії відділення механізації сільського господарства; Чубата В.І.– член комісії, голова студентської ради коледжу.

Баран О.М.– відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Положенням про приймальну комісію і нормативними документами, які регламентують роботу  приймальної комісії.

Ухвалили:

 1. Затвердити розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.
 2. Приймальній комісії в своїй діяльності керуватися Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними документами.

 

 

             Голова приймальної комісії                                          І.В.Тринів

 

             Відповідальний секретар

             приймальної комісії                                                       О.М.Баран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ПРОТОКОЛ №2

засідання приймальної комісії

Рогатинського державного аграрного коледжу

                                                            від 11 січня 2019 року

Присутні: Тринів І.В. – голова приймальної комісії;

        члени приймальної комісії: Вільчик В.О.,

        Вергун Т.С., Гладун М.С.,

        Пазюк В.Р., Драган З.Б.,

        Баран О.М., Благий Р.С., Чубата В.І.

        технічні секретарі: Бас О.М.,Маховська Х.О., Сметана Л.І.,

                                            Мартишин І.В.   

                   

Порядок денний:

Ознайомлення із Правилами прийому до Рогатинського державного аграрного коледжу на 2019 рік та нормативними документами, які регламентують роботу приймальної комісії.

Слухали:

     Триніва І.В. – голову приймальної комісії, який ознайомив членів приймальної комісії з Правилами прийому студентів до Рогатинського державного аграрного коледжу на 2019 рік погоджених педагогічною радою коледжу.

     Вільчика В.О. – заступника голови,  який зазначив, що Правила прийому складені у відповідності з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, прийом документів починається з 01 липня по 13 липня 2019 року, вступні випробування починаються з 14 по 21 липня 2019 року.

       Коледж проводить вступні основні випробування на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з предметів:

  -   з української мови на всі спеціальності,

а також – на спеціальність “Ветеринарна медицина”- з біології,

 на  спеціальності «Агроінженерія», “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”,   “Харчові технології” - з  математики

-   на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) проводиться конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти:

з української мови та літератури  на всі спеціальності, а також:   на   спеціальність «Агроінженерія» - з математики, фізики, історії України,  на спеціальність “Ветеринарна медицина”- з біології, математики,  історії України  на спеціальність “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” -  з  математики, хімії, історії України, на  спеціальність  “Харчові технології” - з  математики, хімії, історії України , на робітничі професії – співбесіда.

       Баран О.М. – відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Положенням про приймальну комісію і нормативними документами, які регламентують роботу  приймальної комісії.

 

Ухвалили:

 1. Приймальній комісії в своїй діяльності керуватися Правилами прийому на 2019р. та Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними документами.

 

             Голова приймальної комісії                                             І.В.Тринів

 

             Відповідальний секретар

             приймальної комісії                                                          Т.С. Вергун