Правила прийому

 

Додаток до правил прийому з переліком спеціальностей та вступними випробуваннями можна скачати тут

1. У розділі І пункт 2 після слів «установленому законодавством,» доповнити словами «та затверджені Правила прийому до коледжу.».

2.     У розділі ІІ:

1)    Пункт ІІІ викласти в такій редакції:

«2) Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.».

3.Після пункту ІІІ доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

1) Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення коледжу державного замовлення.

2)      Пункт 5 викласти в такій редакції:

Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

3. У пункті 2 розділу ІV:

1) В абзаці першому слова «місцевою владою» замінити словами «місцевою радою».

2) «Речення порядок проведення вступних випробувань» доповнити словами «спосіб та місце оприлюднення їх результатів».

4 У розділі V:

1) Пункт 2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня.

2) Пункт 3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 01 серпня.

3) Пункт 4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу XI цих Правил, складають вступні екзамени у коледжі відповідно до пунктів 1 і 2 розділу VIII цих Правил закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіда та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

4) Пункт 5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.

5) Пункт 6. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 02 серпня.

6) Пункт 7. Третій абзац. Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 10 серпня.

7) Пункт 8. Абзац другий: за державним замовленням не пізніше 15.00 години 11 серпня. Абзац третій: за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 18 серпня.

8) Пункт 9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до пункту 5 роділу ІІІ цих Правил, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня по 01 серпня.

5. У розділі VI:

1) Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним  рівнем молодшого спеціаліста, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти  вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважається  фактом подання однієї заяви.

2) Абзац другий пункту 12 після слів «Єдиної бази»  доповнити словами «або директора Українського центру оцінювання якості освіти».

3) Пункт 13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в  конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

4) Пункт 14 викласти в такій редакції:

14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності / відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви в паперовій формі.

6. У розділі VII:

1) Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

Внесений до Єдиної бази за 12 – бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60 – бальну шкалу з використання коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60 – бальної шкали.

7.У розділі IX пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті коледжу та в приймальній комісії.

8. Пункт 5 розділу Х доповнити новим абзацом такого змісту:

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу ХІІІ цих Правил.

9. У розділі ХІІ:

1) Пункт 3. Слова та цифри виключити,  доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

Інформація про осіб, які є призерами ІУ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІІ етапу всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій із змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.

2) Пункт 4 абзац другий виключити, після абзацу четвертого доповнити пункт абзацами п’ятим – сьомим такого змісту:

«Чемпіонам України – 50 балів;

особам, які посіли друге місце на чемпіонаті України, - 40 балів;

особам, які посіли третє місце на чемпіонаті України, - 30 балів».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом восьмим.

10. У розділі XV:

1) Пункт 4 після слів «рекомендованих до зарахування» доповнити словами

 «,який формується з Єдиної бази».

2) Пункт 5 викласти в такій редакції:

5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу. Списки оновлюються після виконання / невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу ХУІІ цих Правил. У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 4 розділу ХУ цих Правил.

11. Абзац третій пункту 2 розділу ХІХ викласти у такій редакції:

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) коледжу за умови збігу конкурсних предметів.

 

 

12. У розділі ХХ:

1) У пункті 1 після слів «Республіки Молдова» доповнити словами та цифрами «Постановами Кабінету міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року

№ 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.».

13. Пункт 6 розділу ХХІІ викласти в такій редакції:

 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х – ХІУ цих Правил.


 

І. Загальні положення

1. У правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

- вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену,  або фахового випробування;

- вступний екзамен – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

- вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до коледжу;

- Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

- конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, яка складається з  результатів оцінювання з конкурсних предметів, фахових випробувань та інших показників, передбачених цими Правилами;

- конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у коледжі за рейтинговим списком вступників;

- конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Правилами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до коледжу;

- право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законодавством, щодо зарахування до коледжу без участі в загальному конкурсі, що реалізується відповідно до цих Правил;

- право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

- рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до  Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та правил прийому до коледжу;

- співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування;

- фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;

- цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з спеціальностей 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва», 5.11010101 «Ветеринарна медицина», 5.05170109 «Зберігання, консервування та переробка м'яса», 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», є ліцензія Міністерства освіти і науки України  серія АВ№ 443698 видана 15.062009р., термін дії до 01.07.2014р., для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника з робітничих професій 5122 «Кухар», 5220«Продавець продовольчих товарів», 8331.2«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 7241.1«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 8322.2 «Водій автотранспортних засобів» є ліцензія серія АЕ № 270354 видана 07.05.2013р., термін дії до  07.05.2014р. Набір оголошується за умови проходження акредитації.

3. Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється:

- за рахунок видатків державного  бюджету – за державним замовленням;

- за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в коледжі на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у коледжі, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

6. Прийом до коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

7. Для  вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу надання місць гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

8. Приймальна комісія коледжу працює щоденно з 8 год. до 18 год. Вихідний день – неділя.

 

ІІ. Організація прийому до коледжу

 

1. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим директором.

2. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі  Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2014 році, правил прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

 

ІІІ.  Вимоги до рівня освіти вступників

 

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти коледж  приймає на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу VIII цих Правил).

Рогатинський державний аграрний коледж  приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 “Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” та від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”.

Рогатинський державний аграрний коледж зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII та пунктом 1 розділу XVII цих Правил.

3. Коледж приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до коледжу.

Коледж  має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до коледжу.

 

IV. Правила прийому до Рогатинського державного аграрного коледжу

 

1. Правила прийому до коледжу (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі  Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році.

2. Правила прийому оприлюднюються  державною мовою. У разі прийняття рішення місцевими органами влади щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.

Правила прийому  містять:

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими коледж оголошує прийом на навчання; (додаток 1)

кількість місць ліцензованого обсягу за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по відділеннях, на яких здійснюється підготовка; (додаток1)

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти; (додаток 2)

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких проводяться вступні випробування; (додаток 2 )

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів (за освітньо-кваліфікаційними рівнями);

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем;

порядок нарахування додаткових балів особам, яким це право надано відповідно до пункту 4 розділу ХІІ цих Правил;

порядок обчислення конкурсного бала вступника;

кількість місць у гуртожитку та умови надання місць вступникам;

порядок і строки прийому заяв і документів від осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків, передбачених абзацами третім та п’ятим пункту 1 розділу VII цих Правил) (додаток 2).

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 10 цього розділу.

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 01 липня.

3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 31 липня, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 і 12 цього розділу.

4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих правил, складають вступні екзамени у коледжі відповідно до пунктів 1 і 2 розділу VIIІ цих правил закінчується о 18.00 годині 19 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 21 липня до 29 липня.

5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 19 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 29 липня.

6. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

7. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 04 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 05 серпня.

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 07 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 08 серпня.

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 11 серпня.

8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

- за державним замовленням не пізніше 15.00 години 12 серпня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 26 серпня.

9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  відповідно до пункту 5 розділу ІІІ цих правил, закінчується о 18.00 годині 19 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня до 29 липня.

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до коледжу

 

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу.

2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України.  Заяви, подані  на певний напрям підготовки (спеціальність) до коледжу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

3. У заяві вступники вказують  спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання, професію (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника), зазначаючи на денній формі навчання пріоритетність.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старших), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал).

На вимогу вступника приймальна  комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;

- копію документа,  що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

8. Вступники, зазначені у розділі VIII цих правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у коледжі.

9. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та Правилами прийому до коледжу.

10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від  29 жовтня 2013 року № 1510.

11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої  Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадку, передбаченого абзацом третім пункту 1 розділу VII цих правил).

12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або керівника Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до коледжу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом сими календарних днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів ( фахових випробувань), але не пізніше 29 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

16. Приймальна комісія коледжу, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

 

VII. Організація і проведення конкурсу

 

1. Приймальна комісія коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів: 

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Коледж за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 до цих Правил.

Один конкурсний предмет визначається коледжем як профільний.

         3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIII цих Правил.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 до цих Правил. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у випадках, передбачених цими Правилами. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступних екзаменів, середнього бала документа про здобуту базову або  повну вищу освіту та додаткових балів.

Середній бал документа про базову або повну вищу освіту обчислюється за 12-бальною шкалою згідно таблиці відповідності з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.

 

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

 

1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до коледжу;

- особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

- особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

- особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

- особи з числа громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

 


IX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань

 

1. Відповідно до пунктів 1, 2 розділу ІІІ і пункту 7 розділу VII цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступних екзаменів з конкурсних предметів щодо вступу на одну із спеціальностей, визначених правилами прийому, можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у коледжі.

2. Результати вступних екзаменів  для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

3. Результати вступних екзаменів  для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються коледжем не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб сайті коледжу та в приймальній комісії.

5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція подається особисто вступником тільки в письмовій формі.

Абітурієнт, який  претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист.

Заявки на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки.

Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи(відповіді) вступника підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні. Результати апеляції оголошують вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи (результатів усного випробування), про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

За наслідками розгляду апеляції комісія має право прийняти одне з трьох рішень:

попередня оцінка  вступного випробування відповідає рівню виконаної роботи та не змінюється;

попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується на … балів ( вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань);

попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується на … балів ( вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань).

Якщо за наслідками розгляду апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа.

Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються у справах  Приймальної комісії поточного року.

7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

8. Результати вступних екзаменів (фахових випробувань) враховуються тільки у тому випадку, якщо вони складались у коледжі, за виключенням зарахування згідно з розділом ХХІІ цих Правил.

 

X. Цільовий прийом до  коледжу

 

Цільовий прийом організовується:

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня
1999 року № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.

2. Особи, які вступають до коледжу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане  обласною державною адміністрацією та відповідними органами освіти районних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

3. Установлена квота не  перевищує 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності  у коледжі.

4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста  за окремим конкурсом.

5. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

У разі відсутності конкурсу на виділені за квотою місця приймальна комісія коледжу зобов’язана погодити з Міністерством аграрної політики та продовольства України зменшення квоти прийому сільської молоді.

6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

 

XI. Зарахування за співбесідою

 

1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

 

1. Зараховуються до коледжу відповідно до розділу XV цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- екологія – при вступі на спеціальність «Ветеринарна медицина», для якої профільним визначено предмет «біологія».

3. Інформація про осіб, які є призерами ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України вноситься Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 1 липня.

4. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

 

XIII. Зарахування поза конкурсом

 

1. Поза конкурсом зараховуються:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».

2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією коледжу і не перевищує 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного коледжу, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XIV. Право на першочергове зарахування

 

1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня
2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

 

XV. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

 

1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах ХІІ, ХІІІ, ХІV цих Правил.

2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

- наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

- наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

- наявність права на першочергове зарахування.

5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті коледжу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу ХVII.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі ж  дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту ІV розділу  ХVII.

 

XVI. Надання рекомендацій для зарахування

 

1.Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 6 розділу V цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХV відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 7 розділу V цих Правил.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

XVII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 6 розділу V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та Правилами прийому, до приймальної  комісії коледжу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

 2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 7 розділу V цих Правил, не подали до приймальної  комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 

XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 1 розділу XVII цих Правил.

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та Правилами прийому, до приймальної комісії  коледжу, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії коледжу.

4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XVII цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

 

XIX. Наказ про зарахування

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті  8  розділу V цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХХІІ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів, на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальності) коледжу за умов збігу конкурсних предметів.

3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XVII цих Правил.

4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої  коледжу квоти.

 

XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у коледжі

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до ДоДУУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового  захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 

XXI. Зарахування до коледжу на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XIX цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах,  фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XXII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація  представників засобів масової інформації у приймальній комісії Рогатинського державного аграрного коледжу здійснюється для проведення професійної діяльності акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності комісії.

Акредитація надається працівникам засобів масової інформації за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання. Заявка на акредитацію подається на ім’я голови приймальної комісії на офіційному бланку ЗМІ та підписом керівника редакції ЗМІ та засвідчується печаткою ЗМІ.

Допуск  акредитованих осіб на засідання приймальної комісії здійснюється за попередньо складеними списками. Допуск розпочинається за одну годину до початку проведення заходу та закінчується за 10 хвилин до початку заходу.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Коледж  зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

6. Інформування громадськості про ліцензовані обсяги, державне замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі, системою «Конкурс», на підставі даних внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів 10 – 14 цих Правил.

7. Інші суб’єкти мають рівне право на отримання інформації з Єдиної бази, яка, відповідно до законодавства України була оприлюднена раніше.

 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IVрівнів акредитації без участі у ЗНО, за скороченим терміном навчання.

ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ