Запрошення на навчання

 Положення про приймальну комісію

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Правила прийому, розроблено згідно  Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (Затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 10.10.2018 № 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.10.2018 року за № 1231/32683)  та Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (Затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355) і регламентують порядок прийому до коледжу.

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  є  ліцензія Міністерства освіти і науки України серія ВО № 073401 щодо надання відповідних освітніх послуг видана згідно наказу МОН України від 11.06.2014 року № 23-л та затверджені педагогічною радою Правила прийому до коледжу (далі – Правила прийому).

Підставою для оголошення прийому для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника є безстрокова ліцензія серія ЛП №000612, видана 31.03.2017 року та свідоцтво атестації професій серія РД № 040484 видане 16.10.2015 року, термін дії до 03.06.2024 року та затверджені педагогічною радою коледжу Правила прийому.

3. Прийом до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється на конкурсній основі за рахунок видатків обласного бюджету, за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту), за ваучерами.

4. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу.

Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим відповідно до Положення про приймальну комісію коледжу, затвердженим педагогічною радою коледжу відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію коледжу оприлюднюється на веб-сайті.

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов та Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора коледжу.

Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на web-сайті коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

 • вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних предметів, фахового випробування;
 • вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;
 • вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника.
  • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
  • квота для іноземців – визначена частина загального обсягу місць державного  замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

     закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

   іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

 • квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту – 2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697);
 • конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу щодо прийому вступників на певну спеціальність, робітничу професію, форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;
 • конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (далі Умови прийому) та Правил прийому до коледжу (далі – Правила).
 • конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника відповідно до Умов та цих Правил;  
 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника;
 • небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
 • основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним, регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
 • право на зарахування за квотами– право вступника, щодо зарахування на навчання до коледжу за квотою-1, що реалізується відповідно до Умов та цих Правил;
  • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил;
  • співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;  
  • термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту».
  • технічна помилка– помилка, яка допущена уповноважено особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
   • фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

ІІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

 1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

 • Ø особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою здобуття освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
 • Ø особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 • Ø особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (І курс, в тому числі зі скороченим терміном навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими на вакантні місця для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

3.Прийом на навчання проводиться за спеціальностями  відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та професіями:

181 «Харчові технології»;

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»;

208 «Агроінженерія»;

211 «Ветеринарна медицина»;

8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»;

7441 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;

8322 «Водій автотранспортних засобів»

5122 «Кухар».

         Коледж формує самостійно конкурсні пропозиції для прийому вступників на навчання.

          Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

4. Особливості прийому до коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року визначаються наказом МОН № 560.

5. Особливості прийому до коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення об’єднаних сил (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються  наказом МОН № 697.

 

ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:
 • Ø за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків обласного бюджету (регіональне замовлення);
 • Ø за ваучерами;
 • Ø за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту);

Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету.

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в коледжі за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування  коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Громадяни  України  мають  право  безоплатно  здобувати  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого  спеціаліста  за  другою  спеціальністю  у коледжі, якщо вони:

 • Ø за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної  експертної  комісії;
 • Ø мають  направлення  на  навчання,  видане  державним  (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи,  яким  надано  статус  біженця  в  Україні,  та  особи,  які  потребують додаткового  або  тимчасового  захисту,  мають  право  на  здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття  вищої  освіти  зазначеними  категоріями  осіб  за  кошти  державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

6. Освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого  спеціаліста  здобувається  за  кошти  державного  (місцевого)  бюджету  лише  один  раз,  крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи  більше  спеціальностями  (освітніми  програмами)  за  кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій в одній освітній програмі.

  

V. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ

         1. Прийом  на  навчання  здійснюється  в  межах  ліцензованого  обсягу  за кожною  спеціальністю. 

п/п

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

1.

211 «Ветеринарна медицина»

50

2.

208 «Агроінженерія»

50

3.

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

25

4.

181 «Харчові технології»

25

 

Прийом  на  навчання  на  другий  та  наступні  курси  здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований  обсяг  при  зарахуванні  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за  кожною  спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за державним (регіональним) замовленням) здійснюється на спеціальності  на денну  форму навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей, форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Розподіл місць державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності коледж здійснює самостійно.

3. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  коледжем  у  межах  різниці  між  ліцензованим  обсягом  з  урахуванням  його  поділу  за  загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг  прийому  на  не бюджетну  конкурсну  пропозицію  визначається коледжем  у  межах  ліцензованого  обсягу. 

4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на не бюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах Прийому в межах ліцензійного обсягу.

 

VІ. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1)  прийом  заяв  та  документів,  визначених  розділом  VІІ Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та цих  Правил, починається 01 липня та закінчується 13 липня о 18.00 год.;

2) вступні іспити, та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;

3)  рейтинговий  список  вступників,  які  вступають  на  основі  вступних

випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного  бала  за  кожною  конкурсною  пропозицією  з  повідомленням  про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого  спеціаліста  за  державним  або  регіональним  замовленням  та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати

вимоги  до  зарахування  на  місця  регіонального  замовлення, визначені пунктом 1 розділу Х Умов прийому та цих  Правил, до 12.00 год. 27 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

 • Ø за  державним  або  регіональним  замовленням  -  не  пізніше  18.00  год. 29 липня;
 • Ø за кошти фізичних або юридичних осіб  -  не пізніше  1  серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 06 серпня.

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається  01 липня;

2)  прийом  заяв  та  документів,  передбачених  розділом  VІI Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та цих  Правил, розпочинається 10 липня;

3) прийом заяв та документів закінчується:

- о  18.00  год.  22  липня  -  для  осіб,  які  вступають  на  основі співбесіди, вступних іспитів;

- о  18.00  год.  29  липня  -  для  осіб,  які  вступають  тільки  на  основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

4) вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;

5) співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням  оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на  місця  державного  замовлення  до  18.00  год.  03  серпня,  а  також  подати письмову  заяву  про  виключення  з  конкурсу  на  інші  місця  державного замовлення.  Зарахування  цієї  категорії  вступників  за  державним  замовленням відбувається  не  пізніше  12.00  год.  04  серпня.  Зараховані  особи  впродовж 04 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому  числі  за  квотами-1),  із  зазначенням  рекомендованих  до  зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 01 серпня;

8)  вступники,  які  отримали  рекомендації,  повинні  виконати  вимоги  до зарахування  на  місця  державного  (регіонального)  замовлення  до  12.00  год. 05 серпня;

9) зарахування вступників відбувається:

- за  державним  (регіональним)  замовленням  -  не  пізніше  12.00  год. 06 серпня;

-  за кошти фізичних або юридичних осіб  -  не пізніше  12.00 год. 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);

10) переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів  осіб,  які  зараховані  на навчання  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основі  повної  загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 20 серпня.

3.  Для  вступників  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання проводяться з 01 липня і завершується не пізніше 15 вересня, крім випадків, визначених розділом ХV Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та цих  Правил.

 

VIІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО КОЛЕДЖУ

 

1. Вступники  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за  денною  формою навчання подають заяви:

 • Ø тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • Ø тільки у паперовій формі:
 • Ø для  реалізації  права  на  вступ  за  співбесідою, за результатами іспитів з конкурсних предметів у коледжі та/або  квотою-1, відповідно до цих Правил;
 • Ø для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
 • Ø для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
 • Ø за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Ø у разі подання іноземного документа про освіту;
 • Ø у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • Ø у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • Ø для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом п’ятим підпункту 1 пункту 8 розділу VII цих Умов та цих Правил;
 • Ø у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії коледжу;

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі та/або квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

2. Інші  категорії  вступників,  крім  зазначених  у  пункті  1  цього  розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява  в  електронній  формі  подається  вступником  шляхом  заповнення електронної  форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі  до  коледжу в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018  року  № 1082  ,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України 30.10.2018 року за № 1231/32683. Технічні працівники приймальної комісії коледжу надають допомогу вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники  можуть  звернутися  приймальної комісії коледжу  з  метою  створення  електронного  кабінету,  внесення  заяв  в електронній  формі,  завантаження  додатку  до  документу  про  повну  загальну середню освіту.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії  коледжу.  Факт  подання  кожної  заяви  в  паперовому  вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У  заяві  вступники  вказують  конкурсну  пропозицію  із  зазначенням спеціальності  (освітньої  програми, мови) та форми навчання.

Під  час  подання  заяв  на  основні  конкурсні  пропозиції  вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

- «претендую  на  участь  в  конкурсі  на  місця  державного  та  регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у  випадку  неотримання  рекомендації  за  цією  конкурсною  пропозицією  за кошти державного або регіонального бюджету за державним або регіональним замовленням»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»;

- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під  час  подання  заяв  на  небюджетну  конкурсну  пропозицію  вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу  (паспорт, ID – карта, свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2019 року);

- військово-облікових документів;

- документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  зарахування  за співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  та/або квотою-1, на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території  України або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2019  року,  а  також  вступники,  які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися  з  неї  після 01  січня 2019  року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень  подається  довідка  державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-  копію документа, що посвідчує особу;

-  копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- медичну довідку 086-о.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами вступних іспитів та/або квотою-1, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.

9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі  повної  загальної  середньої  освіти,  на  переведення  на  вакантні  місця державного  замовлення  та  за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і Правил прийому.

Не  подані  своєчасно  документи,  що  засвідчують  підстави  для  отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів,  унеможливлюють  їх реалізацію.

10. Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами  приймальною комісією  коледжу.  Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не  підлягають  засвідченню.  Копії  документів  без  пред’явлення  оригіналів  не приймаються.

11. Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  підстав  для  отримання спеціальних  умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, та спеціальних умов для  осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб,  на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  середнього  бала  документа  про освіту,  поданого  в  паперовій  формі  (обчислює  в  разі  відсутності),  затверджує його  своїм  рішенням  і  вносить  інформацію  про  середній  бал  документа  про освіту  до  Єдиної  бази.  У  разі  подання вступником  заяви  в  електронній  формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після  завершення  прийому  документів.  Оприлюднення  поточних  рейтингових списків  вступників  здійснюється  на  веб-сайті  коледжу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

13. Факт  ознайомлення  вступника  з  Правилами  прийому,  наявною ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідної  освітньої  програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за  результатами  вступних  іспитів,  зарахування  за  співбесідою,  зарахування  за квотою-1  фіксуються  в  заяві  вступника  і  підтверджуються  його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

14. Заява,  зареєстрована  в  Єдиній  базі,  може  бути  скасована  коледжем  на  підставі  рішення  приймальної  комісії  до  дати  закінчення  прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі.

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі  -  Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі  питання  визнання  в  Україні  іноземних  документів  про  освіту», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  27  травня  2015  року  за № 614/27059.

16. При  прийнятті  на  навчання  осіб,  які  подають  документ  про  вищу духовну  освіту,  виданий  закладом  вищої  духовної  освіти  до  01  вересня  2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту.

VIІI. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

1. Конкурсний  відбір  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

- для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів,  або  співбесіди  в  передбачених  цими  Правилами випадках;

- для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  -  у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років,

- для  вступу  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня  кваліфікованого робітника - у формі вступного іспиту з української мови та фахових вступних випробувань;

 1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється за результатами співбесіди.

3. Конкурсний  відбір  проводиться  на  основі  конкурсного  бала,  який розраховується відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та Правил прийому.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з :

211 «Ветеринарна медицина»:

 • українська мова; (основний)
 • біологія; (на вибір)
 • математика (на вибір)

181 «Харчові технології»:

 • українська мова;
 • математика.

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»:

 • українська мова;
 • математика.

208 «Агроінженерія»:

 • українська мова;
 • математика.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на  основі повної загальної середньої освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого спеціаліста,  зараховуються  бали  сертифіката(ів)  зовнішнього  незалежного оцінювання  (результати  вступних  іспитів)  з:

211 «Ветеринарна медицина»:

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, історія України, біологія);

181 «Харчові технології»:

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, історія України, хімія);

 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»:

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, історія України, хімія);

208 «Агроінженерія»:

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, історія України, фізика);

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  кваліфікованого  робітника  вступають  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста,  зараховуються  результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

7. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де, П1 -  оцінка вступного іспиту з першого предмету;

     П2 -  оцінка вступного іспиту; 

      А  -  середній бал документа про базову загальну середню освіту;

ОУ - Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2019  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок  встановлюється  рівним  4.  Інформацію  про  них  приймальні  комісії отримують з Єдиної бази.

8. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де, П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з  першого  предмета; 

      П2  -  оцінка  зовнішнього  незалежного  оцінювання, вступного іспиту;

      А  -  середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від  100 до 200  балів  відповідно  до  Таблиці  переведення  середнього  бала  документа  про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у  шкалу 100-200 (додаток 3);

ОУ - Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2019  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200,  то  він  встановлюється  таким,  що  дорівнює  200.  Інформацію  про  них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

9. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,

де, П1  -  оцінка вступного іспиту з української мови;

     П2  -  оцінка фахового вступного випробування;

    ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти  з  професій.  Оцінки  вступних  іспитів  виставляються  за  12-бальною шкалою;

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І  –  ІІІ  ступенів)  ІІІ  етапу Всеукраїнських  конкурсів  фахової  майстерності  серед  учнів  закладів професійної  (професійно-технічної)  освіти  з  професій  2019  року останній доданок встановлюється рівним 10.

10. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які

виставлені  за  5-бальною  шкалою,  враховуються  таким  чином:  «3»  відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

11. У  разі  відсутності  з  об’єктивних  причин  додатка  до  документа  про здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний  рівень)  його  середній  бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Мінімальна кількість балів з усіх конкурсних пропозицій коледжу становить – 6 (шість) балів.

Вступник, який набрав на першому вступному випробуванні мінімальну кількість балів – 6 (шість) допускається до здачі наступного вступного випробування передбаченого конкурсною пропозицією на яку він вступає.

Вступник, який набрав на першому вступному випробуванні кількість балів менше 6 (шість) автоматично не допускається до здачі наступного вступного випробування передбаченого конкурсною пропозицією на яку він вступає.

12. Програми  співбесід  затверджуються  головою  приймальної  комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться  за  програмами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  осіб,  які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми  співбесід,  вступних  іспитів,  фахових  випробувань  обов’язково оприлюднюються на web-сайті коледжу. У  програмах  повинні  міститися  критерії  оцінювання  підготовленості вступників.

13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у  визначений  розкладом  час,  особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

14. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені  коледжем,  розглядає  апеляційна  комісія  коледжу,  склад  та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

15. Відомості  щодо  результатів  вступних  випробувань  та  інших конкурсних  показників  вносяться  до  Єдиної  бази.  У  разі  зміни  балів  з конкурсних  предметів  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  за

результатами  апеляцій  приймальні  комісії  після  відповідного  повідомлення Єдиної  бази  вносять  відповідні  зміни  в  документацію,  перераховують конкурсний бал.

16. Рішенням  приймальної  комісії  результати  вступного  іспиту  з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну  пропозицію в коледжі.

ІХ. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними  умовами  на  здобуття  вищої  освіти  за  кошти державного або (регіонального) бюджету за державним регіональним замовленням є можливість:

 • зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного або регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб  у  порядку,  передбаченому  цими  Правилами,  якщо  вони  зараховані  на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2. Вступні випробування  можуть проходити  у формі співбесіди та в разі позитивного  висновку  про  проходження  співбесіди  рекомендуються  до зарахування:

 • особи,  з інвалідністю внаслідок  війни  відповідно  до  пунктів  10-14  статті  7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи  з  інвалідністю,  які  неспроможні  відвідувати  коледж (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо  такі  особи  рекомендовані  до  зарахування  на  основну  конкурсну пропозицію,  то  вони  зараховуються  на  місця  державного  або  регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб») повідомлений про неможливість проведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

3.   Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого  закладом  освіти  мінімального  рівня,  до  участі  в  конкурсному відборі допускаються:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянам України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи  цих  категорій  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в  межах квоти-1  на місця державного або регіонального замовлення  (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб,  повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

4.   Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого  коледжем  мінімального  рівня,  до  участі  в  конкурсному відборі допускаються:

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання  якості  освіти  відмовлено  в  реєстрації  для  участі  в  2019  році  в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних)  умов  (за  умови  подання  до  приймальної  комісії  коледжу  копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №  086-3/о  «Медичний  висновок  про  створення  особливих  (спеціальних)  умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29  серпня  2016  року  №  1027/900  "Деякі  питання  участі  в  зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної  комісії  при  регіональному  центрі  оцінювання  якості  освіти  і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з  протоколу  засідання  регламентної  комісії  при  регіональному  центрі оцінювання якості освіти).

Такі  особи  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за  результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).  Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в межах квоти-1  на місця державного або регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

5.   Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти  і  якщо  не  складали  зовнішнє  незалежне  оцінювання  з відповідних предметів у 2019 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з  них  не  менше  встановленого  коледжем  мінімального  рівня  до участі в конкурсному відборі допускаються:

 • особи,  які  в  2019  році  не  брали  участь  в  основній  та  додатковій  сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певних навчальних предметів  через  наявність  захворювання  або  патологічного  стану,  зазначеного  в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  затвердженому  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29  серпня  2016  року  №  1027/900,  зареєстрованому  в  Міністерстві  юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії  коледжу  одного  з  документів,  зазначених  у  підпункті  1 пункту  2  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Міністерства  охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання  та/або  патологічні  стани,  інвалідність",  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі  особи  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за  результатами вступних  іспитів  з  певного(их)  навчального(их)  предмета(ів),  з  яких  не  брали участь  в  основній  та  додатковій  сесіях  зовнішнього  незалежного  оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2019 років (у будь-яких  комбінаціях  за  їх  вибором).  Якщо  такі  особи  допущені  до  конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в межах квоти-1  на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

6.   Вступні  випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти  і  якщо  не  складали  зовнішнє  незалежне  оцінювання  з відповідних  предметів),  в  разі  отримання  кількості  балів  за  кожний  з  них  не менше  встановленого  коледжем  мінімального  рівня  до  участі  в конкурсному відборі допускаються:

 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

7. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого колежем мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускається:

 • особи, звільнені з військової служби (у томі числі демобілізовані з 01 грудня 2018 року включно);
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном

Особи, цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним  (регіональним)  замовленням  та  за  рахунок  цільових  пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-шостого цього розділу, і не

були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

9. Підлягають  переведенню  на  вакантні  місця  державного  або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну пропозицію:

 • діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ  України,  поліцейських,  які  загинули  або  померли  внаслідок  поранення, контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • осіб, які  добровільно  забезпечували  (або  добровільно  залучалися  до  забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність)  та  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення, контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  забезпечення  проведення антитерористичної  операції  (у  тому  числі  волонтерської  діяльності), перебуваючи  безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її проведення;
 •  осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені  або  самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету  та територіальної  цілісності  України,  загинули  (пропали  безвісти),  померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших  утворених  відповідно  до законів  України  військових  формувань  та  правоохоронних  органів; 
 • осіб,  які, перебуваючи  у  складі  добровольчих  формувань,  що  були  утворені  або самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету,  територіальної цілісності  України,  але  в  подальшому  такі  добровольчі  формування  не  були включені  до  складу  Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших утворених  відповідно  до  законів  України  військових  формувань  та правоохоронних  органів,  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  виконання  такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із  Збройними  Силами,  МВС,  Національною  гвардією  та  іншими  утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та  працівників  Збройних  Сил,  Національної  гвардії,  СБУ,  Служби  зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових  прокуратур,  осіб  рядового  та  начальницького  складу  підрозділів оперативного  забезпечення  зон  проведення  антитерористичної  операції  ДФС, поліцейських,  осіб  рядового,  начальницького  складу,  військовослужбовців, працівників  МВС,  Управління  державної  охорони,  Держспецзв’язку,  ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби,  інших  утворених  відповідно  до  законів  військових  формувань,  які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи  безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її проведення,  та  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення, контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  безпосередньої  участі  в антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також  дітям  із  сімей  працівників  підприємств,  установ,  організацій,  які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення,  контузії  або  каліцтва, одержаних  під  час  забезпечення  проведення  антитерористичної  операції безпосередньо  в  районах  та  у  період  її  проведення;  осіб,  які  загинули  або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти,  один  з  батьків  яких  помер  внаслідок  захворювання,  одержаного  в період участі в антитерористичній операції;
 • діти  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав,  які  загинули (пропали  безвісти)  або  померли  внаслідок  поранення,  контузії  чи  каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

10. Переводяться  на  вакантні  місця  державного  або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну пропозицію:

 • Ø особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • Ø особи з інвалідністю  з числа учасників ліквідації  наслідків аварії  на  Чорнобильській АЕС  та  потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,  щодо  яких  встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської  катастрофи  на  променеву  хворобу,  -  категорія 1  та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;
 • Ø діти осіб, визнаних постраждалими учасникам Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Ø шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом  трьох  років  після  здобуття  загальної  середньої  освіти  особи,  батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • Ø особи,  які  користуються  спеціальними  умовами  участі  в  конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього  розділу,  і  не  були  зараховані  на  місця  державного  (регіонального) замовлення  (крім випадку, коли  у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

11. Переводитися  на  вакантні  місця  державного  або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну  пропозицію,  а  також  на  місця  за  рахунок  цільових  пільгових державних  кредитів  (пільгових  довгострокових  кредитів)  осіб  у  порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані  на навчання за рахунок коштів  фізичних  або  юридичних  осіб,  особи,  які  є  внутрішньо  переміщеними особами  відповідно  до  Закону  України  «Про  забезпечення  прав  і  свобод внутрішньо переміщених осіб».

Х. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

1. Рейтинговий  список  вступників  формується  за  категоріями  в  такій послідовності:

 • Ø вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • Ø вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • Ø вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • Ø за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • Ø за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;
 • Ø за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмету від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому-п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила  не  дозволяють  визначити  послідовність  вступників  у  рейтинговому списку,  то  приймальна  комісія  ухвалює  відповідне  рішення  самостійно  на підставі  аналізу  поданих  вступниками  документів  та  вносить  його  до  Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • Ø прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • Ø конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • Ø ознака  підстав  для  зарахування  за  результатами  співбесіди,  вступних іспитів, квоти-1;
 • Ø освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • Ø середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються  у  повному  обсязі  на  офіційному  web-сайті  коледжу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або регіонального  бюджету (за держаним або регіональним замовленням)  за  кожною  конкурсною  пропозицією,  формуються приймальною  комісією  за  даними  Єдиної  бази  та  затверджуються  рішенням приймальної  комісії,  оприлюднюються  шляхом  розміщення  на  інформаційних стендах  приймальних  комісій  та  офіційному  web-сайті  коледжу відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі  дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на  стендах  приймальної комісії коледжу.

Рішення  приймальної комісії про рекомендування  до  зарахування  також розміщується  на  офіційному  web-сайті  коледжу,  а  також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим  до  зарахування  вступникам  можуть  надсилатись повідомлення на паперових носіях засобами  електронного  та  мобільного  зв’язку  відповідно  до Правил прийому.

ХІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після  прийняття  приймальною  комісією  рішення  про  рекомендування  до зарахування  відповідно  до  строку,  визначеного  в  розділі  VІ  цих  Правил,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  на  місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього  незалежного  оцінювання  та/або  інших  документів,  передбачених Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  та  Правилами  прийому,  до  приймальної  комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у  коледжі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі,  крім  того,  зобов’язані  підписати  власну  заяву,  роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI Умов та цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV Умов та цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI Умов та цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

3.Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому

ХІІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не  виконали  вимог  для  зарахування  на  місця  державного  замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих  Правил  і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники,  рекомендовані  на  навчання  за  кошти  фізичних  та/або юридичних  осіб,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  відповідно  до пункту 1 розділу XІ цих Правил.

Договір  про  надання  освітніх  послуг  між  закладом  освіти  та  фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі,якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування,  наказ  про  зарахування  цієї  особи  скасовується.  Оплата  навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізація ми, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізація ми, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

ХІІІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім не бюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу VIII  Умов та цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XII цих Умов.

2.  Правом  переведення  на  вакантні  місця  державного  (регіонального) замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб, здійснюється в такій послідовності:

 • Ø особи,  які  зазначені  в  пункті  10  розділу  IX  цих  Правил,  незалежно  від конкурсного бала;
 • Ø особи,  які  зазначені  в  пункті  11  розділу  IX  цих  Правил,  в  разі,  якщо отриманий  ними  конкурсний  бал  менший  від  прохідного  бала  (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 розділу VIII цих Правил) не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);
 • Ø особи,  які  зазначені  в  пункті  12  розділу  IX  цих  Правил,  у  разі,  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної  середньої  освіти  та  освітньо-кваліфікаційного  рівня  кваліфікованого робітника);
 • Ø особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення  в порядку, передбаченому пунктом 5  розділу Х цих Правил,  за  спеціальностями,  які  зазначені  в  Переліку  спеціальностей,  яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах  другому  -  четвертому  цього  пункту,  проводиться  при  відсутності непереведених  осіб  попередньої  категорії  або  в  разі  їх  письмової  відмови  від переведення  та  в  послідовності  від  вищого  до  нижчого  місця  в  рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення  на вакантні місця  державного  замовлення  осіб,  зазначених  в  абзацах  другому-четвертому цього  пункту, коледж  використовує для цього вакантні місця державного замовлення  з  інших  спеціальностей  цієї  галузі,  а  при  їх  відсутності  -  інших галузей  знань,  цієї  або  іншої  форми  здобуття освіти   (після  переведення  на  вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту  за  відповідною  спеціальністю  та  формою  здобуття освіти),  про  що  негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються  такими, що не розмішені в коледжі.  Коледж повідомляє  державного  (регіонального)  замовника  про  їх  кількість  у  розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, коледж надсилає  державному  замовнику  запит  на  виділення  додаткових  місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

ХІV. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

1. Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються  директором коледжу, на підставі  рішення  приймальної  комісії.  Накази  про  зарахування  на  навчання  з додатками  до  них  формуються  в  Єдиній  базі  та  оприлюднюються  на інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.

2. Рішення  приймальної  комісії  про  зарахування  вступника  може  бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІІ цих Правил.

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до коледжу за власним бажанням, відраховані із коледжу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів  від їх  початку,  наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів  на  звільнені  місця  дозволяється  зараховувати  осіб  з  конкурсних пропозицій коледжу   за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий  конкурсний  відбір  проводиться  до  15  вересня.  При  цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

ХV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДО КОЛЕДЖУ

1. Підготовка  іноземців  та  осіб  без  громадянства  здійснюється  згідно  із Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  «Про  правовий  статус іноземців  та  осіб  без  громадянства»,  «Про  закордонних  українців»,  «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного  співробітництва  областей  України  з  суміжними  областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,  постановами  Кабінету  Міністрів  України  від  11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року № 1167).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі  -  іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Іноземці,  які  прибувають  в  Україну  з  метою  навчання,  вступають  до коледжу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Коледж  обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній  здобутий  рівень  освіти  та  встановлює  мінімально  необхідне  для вступу  значення  кількості  балів/оцінок  із  загальноосвітніх  предметів,  з  яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами  вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право  на  продовження  навчання  відповідно  до  законодавства  країни,  заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі  категорії  іноземців,  які  вступають  на  навчання,  зараховуються  до коледжу на підставі наказу про зарахування, що формуються  в Єдиній базі.

5. Вимоги коледжу  щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на web-сайті коледжу.

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус  яких  засвідчений  посвідченням  закордонного  українця,  при  вступі  до коледжу  користуються  такими  самими  правами  на  здобуття освіти,  що  й  громадяни  України,  за  винятками,  встановленими  Конституцією України,  законами  України  чи  міжнародними  договорами,  згода  на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця,  можуть  зараховуватись  на  навчання  за  державним  замовленням  у межах  установлених  квот  для  іноземців  за  співбесідою  з  предметів, передбачених правилами прийому.

XVІ. ВИМОГИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

1. Правила  прийому  в  2019  році  розроблені  відповідно  до законодавства України, затверджені педагогічною радою коледжу до 15 грудня 2019 року, розміщуються на web-сайті коледжу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому містять:

 • перелік акредитованих освітніх програм акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей:  серія НД-І №0971183, виданий 5 серпня 2014 року; серія НД-І № 0971185, виданий 5 серпня 2014 року; серія НД-І №0971182, виданий 5 серпня 2014 року; серія НД-І №0971184, виданий 5 серпня 2014 року;

 а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом:

 • 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Зберігання, консервування та переробка м’яса»);
 • 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (спеціалізація «Виробництво та переробка продукції тваринництва»);
 • 208 «Агроінженерія» (спеціалізація «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»);
 • 211 «Ветеринарна медицина».
 • Ø порядок  проведення  конкурсного  відбору  та  строки  зарахування вступників; (Розділ VII, ст.13).
 • Ø перелік  конкурсних  предметів,  з  яких  вступники  мають  подавати сертифікат  зовнішнього  незалежного  оцінювання  для  вступу  на  основі  повної загальної середньої освіти; (Розділ VIІI, ст.19).
 • Ø перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування; (Розділ VIІI, ст.19).
 • Ø порядок роботи приймальної комісії (Приймальна комісія працює щодня з 8.00 год. до 18.00 год. Вихідний день - неділя);
 • Ø порядок і строки прийому заяв і документів; (Розділ VІI, ст.13, Розділ VІ, ст.10).
 • Ø порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів; (вступні випробування проводяться відповідно до затвердженого графіку вступних випробувань з 14 липня 2019 року по 21 липня 2019 року. Результати вступних випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на web-сайті коледжу не пізніше другого дня після проведення вступного випробування)
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти; (Розділ VIІI, ст.23. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора коледжу. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція подається особисто вступником тільки в письмовій формі. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист. Заявки на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи (відповіді) вступника підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні. Результати апеляції оголошують вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи (результатів усного випробування), про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

  У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

За наслідками розгляду апеляції комісія має право прийняти одне з трьох рішень:

 1. Попередня оцінка вступного випробування відповідає рівню виконаної роботи та не змінюється;
 2. Попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується на      балів;
 3. Попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується на       балів.

         Якщо за наслідками розгляду апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа.

         Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

         Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

         Протоколи апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії).

 • Ø умови  поселення  вступників  та  студентів  до  гуртожитку  відповідно  до затвердженого у коледжі порядку; (Поселення вступників на момент здачі вступних випробувань відбувається згідно затвердженого порядку. Усі вступники забезпечуються гуртожитком. Поселення студентів проводиться згідно Положення).
 • Ø порядок  і  строки  прийому  заяв  і  документів,  проведення  вступних випробувань,    строки  зарахування  вступників  із  числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання; (Розділ УІ, ст.10-13)

   Ø наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників; (Розділ Х, ст.34-35)

 • Ø вичерпний порядок обчислення конкурсного бала; (Розділ VIIІ, ст.19-23)

3. Порядок та умови зберігання робіт вступників.  Роботи вступників зарахованих на навчання зберігаються в їх особових справах до завершення навчання. Роботи  вступників,  виконані  ними  на  вступних  іспитах,  фахових  випробуваннях,  співбесідах,  які  не  прийняті  на  навчання, зберігаються не менше  шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.

4. Порядок  до зарахування  на  навчання  за  рахунок  коштів  фізичних  або юридичних  осіб  у  межах  ліцензованих  обсягів  надається  за  всіма  заявами, поданими  вступниками. 

Вступники  при  зарахуванні  на  навчання  за  кошти фізичних  та  юридичних  осіб  після  закінчення  строку  прийому  документів можуть змінювати спеціальність на  іншу в межах одного коледжу (за  умови  збігу  конкурсних  предметів  та  при  наявності  вакантних  місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

5. До 31 грудня 2018 року Правила прийому подаються коледжем, що претендує на отримання місць за державним (регіональним) замовленням до Єдиної бази з одночасним внесенням до неї основних конкурсних пропозицій та їх верифікацією закладами.

Не бюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2019 року.

6. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  в  Правилах  прийому  в  межах  різниці  між ліцензованим  обсягом    та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

7. Обсяг  прийому  на  не бюджетні  конкурсні  пропозиції  визначається  в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу.

8. Квоти-1 встановлюються в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але  не  менше  одного  місця). 

XVІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

1. На  засіданні  приймальної  комісії  мають  право  бути  присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової  інформації).  Акредитація  представників засобів масової інформації у приймальній комісії Рогатинського державного аграрного коледжу здійснюється для проведення професійної діяльності акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності комісії.

Акредитація надається працівникам засобів масової інформації за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання. Заявка на акредитацію подається на ім’я голови приймальної комісії на офіційному бланку ЗМІ та підписом керівника редакції ЗМІ та засвідчується печаткою ЗМІ.

Допуск  акредитованих осіб на засідання приймальної комісії здійснюється за попередньо складеними списками. Допуск розпочинається за одну годину до початку проведення заходу та закінчується за 10 хвилин до початку заходу.

2. Громадські  організації  можуть  звернутися  до  Міністерства  освіти  і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної  комісії.  Громадські  організації,  яким  таке  право  надано Міністерством  освіти  і  науки  України,  можуть  направляти  на  засідання приймальних  комісій  своїх  спостерігачів.  Приймальна  комісія  зобов’язана створити  належні  умови  для  присутності  громадських  спостерігачів  на  своїх засіданнях,  а  також  надати  їм  можливість  ознайомлення  з  документами,  що надаються членам комісії, до засідання.

3. Коледж  зобов’язаний  створити  умови  для  ознайомлення вступників  з  ліцензією  на  здійснення  освітньої  діяльності,  сертифікатами  про акредитацію  відповідної  спеціальності  (напряму  підготовки,  освітньої програми).  Правила  прийому,  відомості  про  ліцензований  обсяг  та  обсяг прийому  за  державним  (регіональним)  замовленням  за  кожною  конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на web-сайті коледжу  не  пізніше  робочого  дня,  наступного  після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках  -  не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на web-сайті коледжу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування  громадськості  про  ліцензований  обсяг,  місць,  що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами  підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», «Вступ-ЄДЕБО» на підставі даних Єдиної бази.

 

 

Міністерство освіти і науки України

Рогатинський державний аграрний коледж

створено 28 червня 1956 року.

       За період своєї діяльності коледж підготував для сільського господарства понад 9 тисяч фахівців. Випускники його працюють у наукових установах, підприємствах аграрного сектора економіки, займаються підприємницькою діяльністю.

      Навчально-матеріальна база коледжу відповідає сучасним вимогам, а підготовка фахівців – державним стандартам освіти.  

      Усі студенти забезпечуються гуртожитком;

      Заклад розташований в центрі міста;

      Навчання за бюджетною формою фінансування;

      Студенти отримують стипендію;

     Студенти мають можливість займатися у: гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях,  клубах за інтересами.

        Після закінчення коледжу студенти продовжують навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації. Коледж входить в десятку кращих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

   

 Шановний майбутній студенте - випускник 9 класу 

Дирекція, педагогічний, студентський колективи Рогатинського державного аграрного коледжу, який є кузнею кадрів, колискою духовності та джерелом культури, запрошують Тебе на навчання на 2019 - 2020 навчальний  рік за спеціальностями:

- «Ветеринарна  медицина» (молодший спеціаліст),

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (молодший спеціаліст),

 - «Харчові технології» (молодший спеціаліст),

- «Агроінженерія» (молодший спеціаліст);

- «Тракторист, машиніст, водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (кваліфікований робітник),

 - «Кухар» (кваліфікований робітник).

 Вступні випробування проводяться: з 15.07. до 22.07.2019р.

для молодших спеціалістів:

9 кл. у формі екзаменів (тестів)

¨     на спеціальність «Ветеринарна медицина» - українська мова та література, біологія;

¨     на інші спеціальності - українська мова та література, математика.

Для робітничих професій – співбесіда

 

В приймальну комісію необхідно подати такі документи:

- заяву встановленого зразка;

- документ про освіту і додаток до нього (оригінал або завірені копії);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал або завірену копію), із висновком про допуск до занять з фізичної культури;

- 6 фотокартки розміром 3 x 4 см;

документи, що дають право на пільги;

 - паспорт, ID - карту (з 14 років) або свідоцтво про народження (якщо 14 років виповнюється після 1 травня 2018 рок

 - ідент.номер (копії).

         Державна денна форма навчання, професійний викладацький склад, висока стипендія, чудова матеріальна база, можливість за ступеневим принципом здобувати освіту  у вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації України та за кордоном, доступність житла (гідні умови та найнижчі ціни за проживання у гуртожитку), реальні можливості для професійного і творчого розвитку, затребувані на ринку праці спеціальності дають кожному студенту шанс успішно навчатися, реалізовувати себе як особистість, відбутися у професійному житті.

                 З нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою, наш абітурієнте і майбутній найкращий студенте!!!            З повагою до Тебе

Голова приймальної комісії, директор коледжу, Заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, депутат Івано-Франківської обласної ради

                                                                              Ігор Васильович Тринів

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання приймальної комісії

Рогатинського державного аграрного коледжу

                                                            від 27 грудня 2018 року

Присутні: Тринів І.В. – голова приймальної комісії;

        члени приймальної комісії: Вільчик В.О.,

        Вергун Т.С., Гладун М.С.,

        Пазюк В.Р., Драган З.Б.

        Баран О.М., Благий Р.С., Чубата В.І.

        технічні секретарі: Бас О.М.,Маховська Х.О.., Сметана Л.І.,

                                            Мартишин І.В.

Порядок денний:

 1. Про склад і розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.
 2. Затвердження Положення про приймальну комісію.

 Слухали:

     Триніва І.В. – директора Рогатинського державного аграрного коледжу, голову приймальної комісії, який ознайомив присутніх із складом приймальної комісії і вніс пропозицію щодо розподілу обов’язків між членами приймальної комісії.

         А саме:

         Вільчик В.О. – заступник голови; Баран О.М.– відповідальний секретар приймальної комісії; Гладун М.С – член комісії, відповідальна за роботу комісії технологічного відділення; Благий Р.С. – член комісії, відповідальний за роботу комісії ветеринарного відділення; Пазюк В.Р. – член комісії, відповідальний за роботу комісії відділення механізації сільського господарства; Чубата В.І.– член комісії, голова студентської ради коледжу.

Баран О.М.– відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Положенням про приймальну комісію і нормативними документами, які регламентують роботу  приймальної комісії.

Ухвалили:

 1. Затвердити розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.
 2. Приймальній комісії в своїй діяльності керуватися Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними документами.

 

 

             Голова приймальної комісії                                          І.В.Тринів

 

             Відповідальний секретар

             приймальної комісії                                                       О.М.Баран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ПРОТОКОЛ №2

засідання приймальної комісії

Рогатинського державного аграрного коледжу

                                                            від 11 січня 2019 року

Присутні: Тринів І.В. – голова приймальної комісії;

        члени приймальної комісії: Вільчик В.О.,

        Вергун Т.С., Гладун М.С.,

        Пазюк В.Р., Драган З.Б.,

        Баран О.М., Благий Р.С., Чубата В.І.

        технічні секретарі: Бас О.М.,Маховська Х.О., Сметана Л.І.,

                                            Мартишин І.В.   

                   

Порядок денний:

Ознайомлення із Правилами прийому до Рогатинського державного аграрного коледжу на 2019 рік та нормативними документами, які регламентують роботу приймальної комісії.

Слухали:

     Триніва І.В. – голову приймальної комісії, який ознайомив членів приймальної комісії з Правилами прийому студентів до Рогатинського державного аграрного коледжу на 2019 рік погоджених педагогічною радою коледжу.

     Вільчика В.О. – заступника голови,  який зазначив, що Правила прийому складені у відповідності з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, прийом документів починається з 01 липня по 13 липня 2019 року, вступні випробування починаються з 14 по 21 липня 2019 року.

       Коледж проводить вступні основні випробування на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з предметів:

  -   з української мови на всі спеціальності,

а також – на спеціальність “Ветеринарна медицина”- з біології,

 на  спеціальності «Агроінженерія», “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”,   “Харчові технології” - з  математики

-   на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) проводиться конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти:

з української мови та літератури  на всі спеціальності, а також:   на   спеціальність «Агроінженерія» - з математики, фізики, історії України,  на спеціальність “Ветеринарна медицина”- з біології, математики,  історії України  на спеціальність “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” -  з  математики, хімії, історії України, на  спеціальність  “Харчові технології” - з  математики, хімії, історії України , на робітничі професії – співбесіда.

       Баран О.М. – відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Положенням про приймальну комісію і нормативними документами, які регламентують роботу  приймальної комісії.

 

Ухвалили:

 1. Приймальній комісії в своїй діяльності керуватися Правилами прийому на 2019р. та Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними документами.

 

             Голова приймальної комісії                                             І.В.Тринів

 

             Відповідальний секретар

             приймальної комісії                                                          Т.С. Вергун