Правила прийому на 2015 рік

 

Додаток до правил прийому з переліком спеціальностей та вступними випробуваннями можна скачати тут

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену,  або фахового випробування;

вступний екзамен – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до коледжу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал - сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту,  помножені на вагові коефіцієнти сума, яких дорівнює одиниці. До конкурсного балу додатково додаються бали  за особливі успіхи та інших показників, передбачених цими Правилами;

конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Правилами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до коледжу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законодавством, щодо зарахування до коледжу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил; 

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за напрямами (спеціальностями), що формується  відповідно до  Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та правил прийому до коледжу;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати/не рекомендувати вступника до зарахування;

технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну  помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства. Заява вступника на участь у конкурсі за цільовим направленням встановлюється найвищий пріоритет.

вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з спеціальностей 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва», 5.11010101 «Ветеринарна медицина», 5.05170109 «Зберігання, консервування та переробка м'яса», 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», є ліцензія Міністерства освіти і науки України  серія АЕ № 458453 видана 16.06.2014., термін дії до 01.07.2019р., для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника з робітничих професій 5122 «Кухар», 5220«Продавець продовольчих товарів», 8331.2«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 7241.1«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 8322.2 «Водій автотранспортних засобів» є ліцензія серія АЕ № 458891 видана 28.07.2014р., термін дії до 03.06.2024 р.  та затверджені педагогічною радою коледжу Правила прийому до коледжу.

3. Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється: 

- за рахунок видатків державного  бюджету – за державним замовленням;

- за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо освітній рівень молодшого спеціаліста громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у коледжі, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках передбачених законом.

Громадяни України які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста в коледжі за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженців в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України.

6. Усі особи, які здобувають вищу освіту у коледжі, мають рівні права та обов’язки. 

7. Прийом до коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

8. Для  вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу надання місць гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

9. Приймальна комісія коледжу працює щоденно з 8 год. до 18 год. Вихідний день – неділя.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

1. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затверджені педагогічною радою коледжу.

2. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі  Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2015 році, правил прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за відділеннями щодо кожної спеціальності (напряму підготовки) повинно бути прийняте непізніше трьох календарних днів після доведення коледжу державного замовлення.

5. Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ.  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти коледж  має право приймати на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. 

Рогатинський державний аграрний коледж  має право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 “Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” та від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” і зазначається у Правилах прийому до коледжу. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань.

Рогатинський державний аграрний коледж зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII та пунктом 1 розділу XVI цих Правил.

Вищі навчальні заклади приймають на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до коледжу.

IV. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО РОГАТИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ

1. Правила прийому до коледжу (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі  Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році і затверджені педагогічною радою коледжу 20 листопада 2014 року і вносять до Єдиної бази.

2. Правила прийому оприлюднюються  державною мовою.

Правила прийому  містять: 

-перелік акредитованих освітніх програм за якими здійснюється прийом. 

-порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника;

-перелік конкурсних предметів з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 року, № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1208/25985, із зазначенням рівня складності (базовий або поглиблений) для результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

- перелік конкурсних предметів з яких проводяться вступні випробування; 

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- порядок і строки прийому заяв і документів;

- порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

- порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем;

- порядок обчислення конкурсного бала вступника із зазначенням вагових коефіцієнтів які присвоюються балам сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, середньому балу документа про повну загальну середню освіту;

- умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у коледжі порядку;

- порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

- наявність/відсутність можливостей для навчання осіб з особливими потребами.

Правилами прийому до Рогатинського державного аграрного коледжу встановлюються:

- перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, рівень складності (базовий або поглиблений) завдань зовнішнього незалежного оцінювання, результати виконання яких використовуються для обрахування конкурсного бала, вага кожного з яких має становити не менше 20 відсотків конкурсного бала;

- вагасереднього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;

- вага бала за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України).

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 8 цього розділу.

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 10 липня на денну форму навчання.

3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 31 липня, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 і 8 цього розділу.

4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти складають вступні екзамени у коледжі зокрема відповідно до розділу УІІІ а також проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих правил і закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 31 липня.

5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на основі базової загальної середньої освіти закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 31липня.

6. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.

7. Вступники повинні виконати вимоги до зарахування відповідно до пункту 1 розділу ХУІ цих правил до 18.00 години 05 серпня.

8. Вступники, які отримали рекомендації повинні виконати вимоги до зарахування: на місця державного замовлення відповідно до пункту 1 розділу 16 цих Правил до 18.00 години 8 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня.

Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 07 серпня.

9. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

- за державним замовленням не пізніше 12.00 години 10 серпня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 17 серпня.

10. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до пунктів 3, 5 розділу 3 цих Правил закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

VI. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО КОЛЕДЖУ

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу.

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. 

У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. 

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до коледжу. 

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3. У заяві вступники вказують  спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання, професію (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) та форму навчання. 

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На вимогу вступника приймальна  комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- копію документа,  що посвідчує особу та громадянство;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- медична довідка форма 086/о.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

6. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

7. Коледж самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітнього предмету, з якою вступник допускається до участі у конкурсі.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Вступники, зазначені у розділі VIII цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у коледжі.

10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів 2015 року визначених Правилами прийому до коледжу. 

11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до коледжу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

16. Приймальна комісія коледжу, до якого вступник подав заяву,  перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Для конкурсного відбору осіб які на основі повної загальної середньої освіти вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів).

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно абзацу 22 пункту 2 розділу ІV цих Правил. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 3 до цих Правил.

3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим крім випадків передбачених розділом УІІІ цих Правил. 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів.

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи, що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу 25 пункту 2 розділу ІУ цих Правил. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

VIII. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬЇ ОСВІТИ

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі мають право:

- особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880 через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

- особи, звільнені з військової служби в рік вступу до коледжу.

IX. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Відповідно до пункту 1, 2 розділу ІІІ і пункту 5 розділу VII цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного) рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) у коледжі. 

2. Результати вступних екзаменів  для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

3. Результати вступних екзаменів  для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються коледжем не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті коледжу та в приймальній комісії.

5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція подається особисто вступником тільки в письмовій формі.

Абітурієнт, який  претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист.

Заявки на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки.

Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи(відповіді) вступника підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні. Результати апеляції оголошують вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи (результатів усного випробування), про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

За наслідками розгляду апеляції комісія має право прийняти одне з трьох рішень: 

- попередня оцінка  вступного випробування відповідає рівню виконаної роботи та не змінюється;

- попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується на … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань);

- попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується на … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань).

Якщо за наслідками розгляду апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа.

Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються у справах  Приймальної комісії поточного року.

7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

X. ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ ДО КОЛЕДЖУ

1. Цільовий прийом організовується: 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.

2. Особи, які вступають до коледжу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане  обласною державною адміністрацією та відповідними органами освіти районних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

3. Установлена квота не  перевищує75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності  у коледжі.

4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  за окремим конкурсом.

5. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу ХІІ цих Правил.

6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

XI. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ

1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія коледжу приймає рішення про можливість зарахування до коледжу понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати коледж.

XII. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗАКОНКУРСОМ 

1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”; 

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України;

особи,  яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право.

2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією коледжу і не перевищує 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного коледжу, але не менше одного місця. Зарахування осіб визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

XIІІ ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають: 

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 

2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу. 

XІV. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКУ ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначені  в абзаці 16 пункту 2 розділу ІV та у розділах ХІІ, ХІІІ, цих Правил.

2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому; 

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу ХV цих Правил. 

У рейтинговому списку вступників зазначається такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 4 цього розділу.

XV. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 6 розділу V цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХІV відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі, у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - та у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаєтьсяпісля завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення.

2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 8 та 10 розділу V цих Правил.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XVI. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 6 розділу V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та Правилами прийому, до приймальної  комісії коледжу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

 2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 7 розділу V цих Правил, не подали до приймальної  комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

3.Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та правилами Прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

XVII. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році та Правилами прийому, до приймальної комісії  коледжу, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом і з числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно до пунктів 1, 2 розділу 16 цих Правил.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії коледжу.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XVI цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома програмами за спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, одна з яких за державним замовленням,  оригінали документа про ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у коледжі за бажанням студента. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються. 

XVІІI. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті  8   розділу V цих Правил.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу ХХ цих Правил. 

Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) коледжу за умови збігу конкурсних предметів.

3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XVI цих Правил.

4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої  коледжу квоти.

XІX. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, (постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб  без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 1541 «Деякі питання організації набору на навчання(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536). Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення. 

2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

4.Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

6.Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами визначаються приймальною комісією.  

7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового  захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

XX. ЗАРАХУВАННЯ ДО КОЛЕДЖУ НА ЗВІЛЬНЕНІ МІСЦЯ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ДНІВ НАВЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XVІІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах,  фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. 

Акредитація  представників засобів масової інформації у приймальній комісії Рогатинського державного аграрного коледжу здійснюється для проведення професійної діяльності акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності комісії.

Акредитація надається працівникам засобів масової інформації за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання. Заявка на акредитацію подається на ім’я голови приймальної комісії на офіційному бланку ЗМІ та підписом керівника редакції ЗМІ та засвідчується печаткою ЗМІ.

Допуск  акредитованих осіб на засідання приймальної комісії здійснюється за попередньо складеними списками. Допуск розпочинається за одну годину до початку проведення заходу та закінчується за 10 хвилин до початку заходу.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Коледж  зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стенді приймальної комісії та на офіційному веб-сайті коледжу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах - захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділівХ-ХІІ цих Правил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IVрівнів акредитації без участі у ЗНО, за скороченим терміном навчання.

ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ