Правила прийому на 2016 рік

 

Положення про приймальну комісію

Рішення приймальної комісії

Додаток до правил прийому з переліком спеціальностей та вступними випробуваннями можна скачати тут

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Рогатинський державний аграрий коледж

 

 

                                                       

 

 

 

Правила прийому

до Рогатинського державного аграрного коледжу

на 2016 рік

 

 

 

 

 

  

Рогатин 2015 р.

 

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.

        1.  У правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

- вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту,  або фахового випробування;

- вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, кваліфікований робітник;

- вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до коледжу.

- Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

- конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до Умов прийому на навчання до ВНЗ України у 2016 році та правил прийому до коледжу для осіб, що вступають для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, кваліфікований робітник;

- конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до коледжу;

- право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до коледжу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил; 

- право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

- рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до Умов прийому на навчання до ВНЗ України у 2016 році та правил прийому до коледжу;

- співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

- технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну  помилку, сформованим в Єдиній базі;

- фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

- Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

          2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затвердженні педагогічною радою коледжу Правила прийому до коледжу з спеціальностей 181 «Харчові технології», 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 208 «Агроінженерія, 211 «Ветеринарна медицина»,  ліцензія Міністерства освіти і науки України  серія АЕ № 458453, видана 16.06.2014., термін дії до 01.07.2019р.  та сертифікати акредитації напрямів підготовки та спеціальностей: серія НД-І № 0971183,  виданий 5 серпня 2014 року, термін дії до 1 липня 2019 року; серія НД-І № 0971185, виданий 5 серпня 2014 року, термін дії до 1 липня 2019 року; серія НД-І № 0971182, виданий 5 серпня 2014 року, термін дії до 1 липня 2019 року; серія НД-І № 0971184, виданий 5 серпня 2014 року, термін дії до 1 липня 2019 року.

          Для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника з робітничих професій 5122 «Кухар», 8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 8322 «Водій автотранспортних засобів» є ліцензія серія АЕ № 458891, видана 28.07.2014р., термін дії до 03.06.2024 р.  та свідоцтво атестації професій серія РД № 040484 видане 16.10.2015 року, термін дії до 03.06.2024 року та затверджені педагогічною радою коледжу Правила прийому до коледжу.

          Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

          3. Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється: 

- за рахунок видатків державного  та місцевого бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

- за рахунок державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти у вигляді повної або часткової  оплати навчання визначеним законом категоріям осіб. Порядок та умови надання державної цільової підтримки визначаються Кабінетом Міністрів України;

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється в Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб.

          Розміщення державного замовлення здійснюється у коледжі, який має статус державної установи.

       4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

         Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в коледжі за тим самим рівнем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

       Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у коледжі, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

        Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника, в коледжі на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

       5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженців в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти  зазначеним категоріям осіб за кошти державного бюджету здійснюється у межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

       6. Усі особи, які здобувають вищу освіту у коледжі, мають рівні права та обов’язки. 

       7. Прийом до коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі.

       8. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями.

      9. Для  вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

       10. Приймальна комісія коледжу працює щоденно з 8 год. до 18 год. Вихідний день – неділя.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

         1. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим педагогічною радою коледжу. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

        2. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі   Умов прийому на навчання до ВНЗ України у 2016 році та правил  прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

         3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

        4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензійного обсягу за відділеннями (напрямами підготовки) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення коледжу обсягів державного замовлення.

         5. Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ.  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

        1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс  особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

      2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймається на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, окрім випадків, зазначених  у розділах VIII, X, XVIII цих Правил.

        3. Рогатинський державний аграрний коледж  має право приймати  за результатами вступних випробувань на другий курс (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на вакантні місця осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівенем кваліфікованого робітника; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (напрям підготовки), згідно із Таблицею відповідності професій, зазначених у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з урахуванням вимог Національного класифікатора професій ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, який затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, або іншу спеціальність, що зазначається у правилах прийому до коледжу.

       4. Рогатинський державний аграрний коледж зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VII та пунктом 1 розділу XV цих Правил.

        5. Коледж приймає  на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до коледжу.

IV. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО РОГАТИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ

        1. Правила прийому до коледжу  в 2016 році (далі – Правила прийому) розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі  Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році і затверджені педагогічною радою коледжу 30 листопада 2015 року, розміщуються на офіційному веб-сайті коледжу і  вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

        2. Правила прийому оприлюднюються  державною мовою.Правила прийому  містять: 

- перелік акредитованих освітніх программ  (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом;

-  порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника;

-  перелік конкурсних предметів,  з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти з переліку: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська, французька мова;

- перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

 - порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- порядок і строки прийому заяв і документів;

- порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

- порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені коледжем;

- порядок обчислення конкурсного бала вступника на основі повної загальної середньої освіти із зазначенням суми балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до коледжу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці;

- умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у коледжі порядку;

- порядок і строки прийому заяв і документів та терміни зарахування іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

- наявність/відсутність місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

- наявність/відсутність можливостей для навчання осіб з особливими потребами. 

Правилами прийому до Рогатинського державного аграрного коледжу встановлюються:

- перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, перелік конкурсних предметів;

- вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;

- вага бала за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України), що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.

           На підставі Правил прийому коледж  до 25 грудня 2015 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази, які підлягають верифікації. Форми інформаційних таблиць затверджує МОН.

           До 20 січня року вступу Правила прийому подаються коледжем, що претендує на отримання місць за кошти державного бюджету на підготовку фахівців до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей. 

 V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

          1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 10 цього розділу.

        2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня, крім випадків, передбачених у розділі XVIII цих Правил.

        3. Прийом заяв у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5  цього розділу та розділу XVIII цих Правил.

          4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у коледжі зокрема відповідно до розділу VІІІ цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу Х цих правил,  закінчується о 18.00 годині 20 липня. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 21 липня до 28 липня.

         5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 год. 20  липня. Вступні іспити  проводяться з 21 липня до 27 липня. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.

       6. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, оприлюднюються не пізніше 12.00 години 1 серпня. 

         7. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

- на місця за кошти державного бюджету відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;

- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.

         8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

- за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 години 06 серпня;

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) не пізніше 12 серпня.

       9. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами відповідно до пунктів 3 розділу ІІІ цих Правил закінчується о 18.00 годині 20 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня до 27 липня.

         10. Строки вступної кампанії на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при вступі на навчання за цим самим рівнем визначаються Правилами прийому.    

VI. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО КОЛЕДЖУ

          1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу (далі – заява) в паперовій формі. Вони можуть подавати до 15 заяв на 5 спеціальностей.

           2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

           У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

         Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до коледжу. 

         Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

       3. У заяві вступники вказують  спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання, професію (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) та форму навчання. 

         Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

         4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;- сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

         5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- копію документа,  що посвідчує особу та громадянство;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Правил) (за наявності);

- чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

- медична довідка форма 086/о;

         Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

         Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

          6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти  подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків, передбачених у розділах Х, ХVIII цих Правил.

          7. Коледж самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітнього предмету, з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

             8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

             9. Приймальна комісія за допомогою Єдиної бази здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі.

          Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до коледжу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

           Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого у паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

           10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті коледжу.

           11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділи ХІ цих Правил), першочергового зарахування (розділ XII цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

         12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за    № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється коледжем до початку другого семестру першого року навчання його власника.

           13. Приймальна комісія коледжу, до якого вступник подав заяву,  перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

             1. Для конкурсного відбору осіб,  які на основі повної загальної середньої освіти вступають до коледжу, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

             Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

              2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до абзацу 9 і 15 пункту 2 розділу IV цих Правил. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 6 до цих Правил.

            3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами VІІІ, X, XVIII цих Правил.

           4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів, визначених Правилами прийому.

          5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за особливі успіхи. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

          6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій). 

VIII. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬЇ ОСВІТИ

            1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі мають право:

- особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

        2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані) після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

IX. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

          1. Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ і пункту 6 розділу VII, розділу VIIІ цих Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

        Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) у коледжі. 

          2. Результати вступних іспитів  для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

          3. Результати вступних іспитів  для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

       4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються коледжем не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті коледжу та в приймальній комісії.

          5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

          Перескладання вступних випробувань не допускається.

        6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

           Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція подається особисто вступником тільки в письмовій формі.

           Абітурієнт, який  претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист.

          Заявки на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки.

         Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи (відповіді) вступника підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні. Результати апеляції оголошують вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи (результатів усного випробування), про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

          У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

             За наслідками розгляду апеляції комісія має право прийняти одне з трьох рішень: 

- попередня оцінка  вступного випробування відповідає рівню виконаної роботи та не змінюється;

- попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується на … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань);

- попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується на … балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінки вступних випробувань).

           Якщо за наслідками розгляду апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа.

           Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

            Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

            Протоколи апеляційної комісії зберігаються у справах  Приймальної комісії поточного року.

           7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

X. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ

         1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

            Особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

            Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

           2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

           3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

        4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія коледжу приймає рішення про можливість зарахування до коледжу понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати коледж.

XI. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗАКОНКУРСОМ 

        1. Поза конкурсом зараховуються:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- особи,  яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

       2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюються Кабінетом Міністрів України. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

        3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

XIІ ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

         1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають: 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

- вступники, яким це право визначено правилами прийому до коледжу.

         2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу. 

ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКУ ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

         1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

          2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

- осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

- осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

- осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

- осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

        3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування;

- пріоритет заяви, зазначений вступником.

         4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

       Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  а також вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу ХІV цих Правил. 

         У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначається такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 3 цього розділу.

XІV. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

        1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 8 розділу V цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового  списку, визначеного у розділі ХІІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

       Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

          2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у пункті 8 розділу V цих Правил.

          3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.

          Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу. 

       Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

         1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 8 розділу V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто до приймальної  комісії колледжу оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році та Правилами прийому. 

          2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 7 розділу V цих Правил, не подали до приймальної  комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених  Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків визначених у розділах XVI, XVII та XIX цих Правил.

XVI. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

         1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році та Правилами прийому, до приймальної комісії  коледжу.

        Між строками, встановленими в пунктах 8 та 9 розділу V цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).

        Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

        2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії коледжу та долучається до його особової справи.

       3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил.

        Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

          4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями  (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

          При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

           1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил.

            2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 1 розділу ХІХ цих Правил. 

        Вступники можуть бути відраховані з коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

            На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

           3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил.

          4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії  на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленого  порядку.

XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

          1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, (постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб  без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536).

            2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до коледжу користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

             3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

              4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до коледжу за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

             5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до коледжу  не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

          6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до коледжу відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених коледжем з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

 XІX. ЗАРАХУВАННЯ ДО КОЛЕДЖУ НА ЗВІЛЬНЕНІ МІСЦЯ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ДНІВ НАВЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ

            1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

            Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 3 розділу XVІІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

             2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах,  фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

XX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

              1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу). 

             Акредитація  представників засобів масової інформації у приймальній комісії Рогатинського державного аграрного коледжу здійснюється для проведення професійної діяльності акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності комісії.

           Акредитація надається працівникам засобів масової інформації за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання. Заявка на акредитацію подається на ім’я голови приймальної комісії на офіційному бланку ЗМІ та підписом керівника редакції ЗМІ та засвідчується печаткою ЗМІ.

               Допуск  акредитованих осіб на засідання приймальної комісії здійснюється за попередньо складеними списками. Допуск розпочинається за одну годину до початку проведення заходу та закінчується за 10 хвилин до початку заходу.

               2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

             3. Коледж  зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю  та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

             4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу.

           5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах - захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

             6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази  із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X - XІІ цих Правил.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IVрівнів акредитації без участі у ЗНО, за скороченим терміном навчання.

ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ МОЖНА СКАЧАТИ ТУТ